" /> -->

தொகை நுண்கணிதம் - I முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. \(\int { \frac { 1 }{ { x }^{ 3 } } dx } \)- ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  \(\frac { -3 }{ { x }^{ 2 } } +c\)

  (b)

  \(\frac { -1 }{ 2x^{ 2 } } +x\)

  (c)

  \(\frac { -1 }{ 3x^{ 2 } } +c\)

  (d)

  \(\frac { -2 }{ x^{ 2 } } +x\)

 2. \(\int { 2^{ x }dx } \) -ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  2xlog2+c

  (b)

  2x+c

  (c)

  \(\frac { 2^{ x } }{ log1 } +c\)

  (d)

  \(\frac { log2 }{ { 2 }^{ x } } +c\)

 3. \(\int { \frac { sin2x }{ 2sinx } } \)dx -ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  sinx+c

  (b)

  \(\frac{1}{2}\)sinx+c

  (c)

  cosx+c

  (d)

  \(\frac{1}{2}\)cosx+c

 4. \(\\ \int { \frac { sin5x-sinx }{ cos3x } } \)dx -ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  -cos2x+c

  (b)

  -cos2x+c

  (c)

  -\(\frac{1}{4}\)cos2x+c

  (d)

  -4cos2x+c

 5. \(\int { \frac { logx }{ x } } \)dx (x>0) ன் மதிப்புச் சார்பு

  (a)

  \(\frac{1}{2}\)(logx)2+c

  (b)

  -\(\frac{1}{2}\)(logx)2

  (c)

  \(\frac{2}{x^2}\)+c

  (d)

  \(\frac{2}{x^2}\)+c

 6. 6 x 2 = 12
 7. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  (3+x)(2-5x)

 8. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\sqrt { x } \)(x3-2x+3)

 9. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\frac { 8x+13 }{ \sqrt { 4x+7 } } \)

 10. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  \(\frac { 1 }{ \sqrt { x+1 } +\sqrt { x-1 } } \)

 11. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  f'(x)=x+b, f(1)=5 மற்றும் f(2)=13 எனில், f(x)-ஐ காண்க.

 12. பின்வருவனவற்றை x-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.
  f'(x)=8x3-2x மற்றும்  f(2)=8 எனில், f(x)-ஐ காண்க.

 13. 6 x 3 = 18
 14. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { { 2x }^{ 2 }-14x+24 }{ x-3 } } \)dx

 15. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { x+2 }{ \sqrt { 2x+3 } } }\)dx

 16. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { 1 }{ \sqrt { x+2 } -\sqrt { x-2 } } } \)dx

 17. மதிப்பிடுக: \(\int { { 3 }^{ 2x+3 } } \)dx

 18. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { { 5+5e }^{ 2x } }{ { e }^{ x }+{ e }^{ -x } } dx } \)

 19. மதிப்பிடுக:\(\int { { \left( { e }^{ x }+\frac { 1 }{ { e }^{ x } } \right) }^{ 2 }dx } \)

 20. 3 x 5 = 15
 21. மதிப்பிடுக: \(\int { \frac { { 3x }^{ 2 }+6x+1 }{ \left( x+3 \right) \left( { x }^{ 2 }+1 \right) } } dx\)

 22. மதிப்பிடுக: \(\int { \left( 2sinx-5cos \right) dx } \)

 23. மதிப்பிடுக: \(\int { { sin }^{ 2 }xdx } \)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகக் கணிதம் Chapter 2 தொகை நுண்கணிதம் - I முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Business Maths Chapter 2 Integral Calculus – I Important Question Paper )

Write your Comment