" /> -->

தேசிய வருவாய் முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. உற்பத்திக்காரணியின் செலவின் அடிப்படையிலான NNP

  (a)

  தேசிய வருவாய்

  (b)

  உள்நாட்டு வருமானம்

  (c)

  தலை வீத வருமானம்

  (d)

  சம்பளம்

 2. முதன்மைதுறை என்பது

  (a)

  தொழில்

  (b)

  வியாபாரம்

  (c)

  விவசாயம்

  (d)

  கட்டடம் கட்டுதல்

 3. எத்தனை முறைகளால் தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது?

  (a)

  இரண்டு

  (b)

  மூன்று

  (c)

  ஐந்து

  (d)

  நான்கு

 4. எவற்றைக் கூட்டி வருமான முறையில் தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது?

  (a)

  வருவாய்

  (b)

  வரி

  (c)

  செலவு

  (d)

  வருமானம்

 5. கீழே கொடுக்கப்பட்டவற்றில் எது மிகப்பெரிய எண்ணாக இருக்கும்?

  (a)

  செலவிடக்கூடிய வருமானம்

  (b)

  தனிநபர் வருமானம்

  (c)

  NNP

  (d)

  GNP

 6. ஒரு நாட்டின் சராசரி வருமானம் என்பது

  (a)

  தனிநபர் வருமானம்

  (b)

  தலைவீத வருமானம்

  (c)

  பணவீக்க வீதம்

  (d)

  செலவிடக்கூடிய வருமானம்

 7. பணவீக்கத்திற்கு சரிபடுத்தப்பட்ட தேசிய வருவாயின் மதிப்பு ______ என அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  பணவீக்க வீதம்

  (b)

  செலவிடக்கூடிய வருமானம்

  (c)

  GNP

  (d)

  உண்மைத் தேசிய வருவாய்

 8. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஓட்ட(Flow) கருத்துரு?

  (a)

  சட்டைகளின் எண்ணிக்கை

  (b)

  மொத்த சொத்து

  (c)

  மாத வருமானம்

  (d)

  பண அளிப்பு

 9. PQLI என்பது _________ ன் குறியீடு ஆகும்.

  (a)

  பொருளாதார வளர்ச்சி

  (b)

  பொருளாதார நலன்

  (c)

  பொருளாதார முன்னேற்றம்

  (d)

  பொருளாதார மேம்பாடு

 10. மிக அதிக அளவிலான தேசிய வருவாய் _______ லிருந்து வருகிறது.

  (a)

  தனியார் துறை

  (b)

  உள்துறை

  (c)

  பொதுத் துறை

  (d)

  எதுவும் இல்லை

 11. 6 x 2 = 12
 12.  GNP கணக்கிடும் சூத்திரத்தை எழுதுக.

 13. NNP க்கும் NDP க்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

 14. GNP க்கும் NNPக்கும் உள்ள தொடர்பினை எழுது

 15. தனிநபர் வருமானம் என்றால் என்ன?

 16. GDP குறைப்பான் இலக்கணம் தருக

 17. தேசிய வருவாய் கணக்கீட்டில் "சுய நுகர்வு" எவ்வாறு சிரமத்தைத் தருகிறது.

 18. 6 x 3 = 18
 19.  தலைவீத வருமானம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

 20. தனிநபர் வருமானத்திற்கும் செலவிடக்கூடிய வருமானத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

 21. காரணி செலவில் NNP-விவரி

 22.  செலவுமுறை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக.

 23. தேசிய வருவாய் கணக்கிடுதலில் " இருமுறை கணக்கீட்டுப் பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு?

 24. தேசிய வருவாய் மற்றும் பொதுநலன் ஆகியவற்றைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

 25. 2 x 5 = 10
 26. தேசிய வருவாயின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

 27. தேசிய வருவாயைக் கணக்கிடும் முறைகளை விளக்குக

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் Chapter 2 தேசிய வருவாய் முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Economics Chapter 2 National Income Important Question Paper )

Write your Comment