" /> -->

வங்கியியல் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. ஒரு வங்கி என்பது

  (a)

  நிதி நிறுவனம்

  (b)

  கூட்டு பங்கு நிறுவனம்

  (c)

  தொழில்

  (d)

  சேவை நிறுவனம்

 2. மைய வங்கி நாட்டின் _______ அதிகார அமைப்பு

  (a)

  பணவியல்

  (b)

  நிதியியல்

  (c)

  கூலி

  (d)

  தேசிய வருவாய்

 3. வங்கிகளின் வங்கி என அழைக்கபப்டுகிறது.

  (a)

  ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா

  (b)

  நபார்டு

  (c)

  ICICI

  (d)

  இந்தியா ரிசர்வ் வங்கி

 4. கடைசி நேரத்தில் உதவும் உற்ற நண்பன் என்ற பணியினைச் செய்வது

  (a)

  மைய வங்கி

  (b)

  வணிக வங்கிகள்

  (c)

  நிலவள வங்கிகள்

  (d)

  கூட்டுறவு வங்கிகள்

 5. ரெப்போ விகிதம் என்பதன் பொருள்

  (a)

  வணிக வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கான வட்டி விகிதம்

  (b)

  ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கான வட்டி விகிதம்

  (c)

  அந்நிய செலவாணி விகிதம்

  (d)

  நாட்டின் வளர்ச்சி விகிதம்

 6. நெறிமுறை தூண்டல் என்பது

  (a)

  உத்தமநிலைப் படுத்தல்

  (b)

  உச்சநிலைப்படுத்துதல்

  (c)

  தூண்டுதல் நடவடிக்கை

  (d)

  குறைவுநிலைப்படுத்துதல்

 7. விவசாய மறுநிதி மேம்பாட்டுக் கழகம் துவங்கப்பட்டது.

  (a)

  ஜூன் 3,1963

  (b)

  ஜூலை 3,1963

  (c)

  ஜூன் 1,1963

  (d)

  ஜூலை 1,1963

 8. நபார்டு வங்கி எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது?

  (a)

  ஜூலை 1962

  (b)

  ஜூலை 1972

  (c)

  ஜூலை 1982

  (d)

  ஜூலை 1992

 9. மாநில நிதிக் கழகம் எந்த சட்டத்தின் கீழ் துவங்கப்பட்டது.

  (a)

  இந்திய அரசு

  (b)

  தமிழக அரசு

  (c)

  யூனியன் பிரதேசம்

  (d)

  உள்துறை அரசு

 10. 2016 ல் பணமதிப்பு நீக்கம் எந்தெந்த மதிப்பு பணங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  Rs.500 மற்றும் Rs.1000

  (b)

  Rs.1000 மற்றும் Rs.2000

  (c)

  Rs.200 மற்றும் Rs.500

  (d)

  மேற்சொன்னவை அனைத்தும்

 11. 6 x 2 = 12
 12. வணிக வங்கிகள் என்பதனை வரையறு.

 13. கடன் உருவாக்கம் என்றால் என்ன?

 14. மைய வங்கி என்பதனை வரையறு.

 15. CRR மற்றும் SLR ஆகியவற்றின் வேறுபடுத்துக

 16. வெளி அங்காடி நடவடிக்கை என்பதன் பொருள் கூறு.

 17. கடன் விநியோகப் பகிர்வு என்றால் என்ன?

 18. 6 x 3 = 18
 19. வணிக வங்கிகளின் கடன் உருவாக்க முறை நுட்பத்தினை எழுதுக.

 20. வங்கியில்லா நிதியமைப்புகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

 21. கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகளைக் கூறுக.

 22. நபார்டின் பணிகள் யாவை?

 23. இந்திய தொழில் நிதிக் கழகத்தின் பணிகளைக் குறிப்பிடுக.

 24. பணச்சந்தையையும், மூலதனச் சந்தையையும் வேறுபடுத்துக.

 25. 2 x 5 = 10
 26. நாட்டின் பொருளாதார மேம்பாட்டில் வணிக வங்கிகளின் பங்கினை விளக்குக.

 27. பணவியல் கொள்கையின் நோக்கங்கள் யாவை? விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் Chapter 6 வங்கியியல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Economics Chapter Banking Model Question Paper )

Write your Comment