" /> -->

பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. சிறப்பு எடுப்பு உரிமையின் மற்றொரு பெயர்

  (a)

  தாள் தங்கம்

  (b)

  பங்காளவுகள்

  (c)

  தன்  விருப்ப ஏற்றுமதி தடைகள்

  (d)

  இவை ஏதுவுமில்லை

 2.  நீண்டகாலக்கடன் கடன் வழங்கும் நிதிநிறுவனம்

  (a)

  உலக வங்கி

  (b)

  பன்னாட்டுப் பண நிதியம்

  (c)

  உலக வர்த்தக அமைப்பு

  (d)

  பிரிக்ஸ்

 3. கீழ்கண்ட நாடுகள் எது சார்க் அமைப்பின் உறுப்பினர் இல்லை?

  (a)

  இலங்கை

  (b)

  ஜப்பான்

  (c)

  வங்காள தேசம்

  (d)

  ஆப்கானிஸ்தான்

 4. பன்னாட்டு மேம்பாட்டு அமைப்பு கீழ்கண்ட இதன் துணை அமைப்பாகும்

  (a)

  பன்னாட்டுப் பண நிதியம்

  (b)

  உலக வங்கி

  (c)

  சார்க்

  (d)

  ஆசியான்

 5. உலக வர்த்தக அமைப்பின் முதலாவது அமைச்சர்கள் அளவிலான மாநாடு நடைபெற்ற இடம்

  (a)

  சிங்கப்பூர்

  (b)

  ஜெனிவா

  (c)

  சியாட்டில்

  (d)

  டோஹா

 6. கீழ்கண்டவைகளில் எது SAARC உறுப்பினர் நாடு அல்ல?

  (a)

  பாகிஸ்தான்

  (b)

  ஸ்ரீ லங்கா

  (c)

  பூடான்

  (d)

  சீனா

 7. ஆசியான் அமைப்பின் தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம்

  (a)

  ஜகார்தா

  (b)

  புது டெல்லி

  (c)

  கொழும்பு

  (d)

  டோக்கியோ

 8. பிரிக் (BRIC) என்ற சுருக்கச் சொல் கோர்க்கப்பட்ட ஆண்டு

  (a)

  2001

  (b)

  2005

  (c)

  2008

  (d)

  2010

 9. பத்தாவது பிரிக்ஸ் அமைப்பின் உச்சி மாநாடு ஜூலை 2018ல் நடைபெற்ற இடம்

  (a)

  பீஜீங்

  (b)

  மால்கோ

  (c)

  ஜோகனஸ் பர்க்

  (d)

  பிரேசிலியா

 10. பெனிலக்ஸ் (BENELUX) என்பது இதன் வடிவமாகும்.

  (a)

  தடையற்ற வர்த்தகப் பகுதி

  (b)

  பொருளாதார ஒன்றியம்

  (c)

  பொது சந்தை

  (d)

  சுங்கவரி ஒன்றியம்

 11. 5 x 1 = 5
 12. பிரிட்டன் ஓட்ஸ் மாநாடு 

 13. (1)

  ஷாங்காய் 

 14. பன்னாட்டு பண நிதியம் 

 15. (2)

  1944

 16. SAARC 

 17. (3)

  காத்மண்டு 

 18. BRICS 

 19. (4)

  ஐரோப்பிய பொது அங்காடி 

 20. பொது சந்தை 

 21. (5)

  1945

  5 x 2 = 10
 22. .சிறப்பு எடுப்புரிமைகள் என்பதன் பொருளை எழுதுக.

 23. ஐபி.ஆர்டி யின் ஏதேனும் இரண்டு கடன் திட்டங்களின் பெயர்களை சுட்டிக்காட்டுக.

 24. பொது சந்தை வரையறு

 25.  தடையற்ற வாணிகப் பகுதி என்றால் என்ன?

 26. உலக வங்கிக் குழுமத்தின் கீழ் செயல்படும் இரண்டு துணை நிறுவங்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுக.

 27. 5 x 3 = 15
 28. வாணிக ஒத்துழைப்புத் தொகுதிகள் என்றால் என்ன ?

 29. பல தரப்பு ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன ?

 30. ஆசியாவின் அமைப்பின் சாதனைகளைப் பட்டியிலிடுக.

 31. உலக வர்த்தக அமைப்பின் நோக்கங்கள் யாவை?

 32. ஆசியானின் பணிகள் யாவை?

 33. 2 x 5 = 10
 34. உலக வங்கியின் பணிகளை வெளிக் கொணர்க

 35. குறிப்பு எழுதுக.
  அ) சார்க்
  ஆ) ப்ரிக்ஸ்

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் - பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Economics - International Economic Organisations Model Question Paper )

Write your Comment