" /> -->

பன்னாட்டுப் பொருளியல் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. இரண்டு நாடுகளுக்கிடையிலான வாணிகம் என்பது

  (a)

  வெளிவாணிகம்

  (b)

  உள்வாணிகம்

  (c)

  மண்டலுக்கிடையேயான வாணிகம்

  (d)

  உள்நாட்டு வாணிகம்

 2. கீழ்கண்டவைகளில் பன்னாட்டு வாணிகத்தின் நன்மை எது?

  (a)

  நமது இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கலாம்.

  (b)

  புதிய தொழில் நுட்பம் கிடைக்கும்

  (c)

  மக்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது.

  (d)

  அந்நிய செலவாணி ஈட்ட முடியும்.

 3. இறக்குமதி ஏற்றும்மதியைவிட அதிகமாக இருத்தலை கீழ்கண்ட வழிகளில் எது சரி செய்யும்

  (a)

  சுங்கத் தீர்வையைக் குறைத்தல்

  (b)

  ஏற்றுமதி வரியை அதிகரித்தல்

  (c)

  ஏற்றுமதிக்கு ஊக்கமளித்தல்

  (d)

  இறக்குமதிக்கு ஊக்கமளித்தல்

 4. அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை உள்ளடக்கிய இனங்கள்

  (a)

  புலனாகும் பொருட்கள் மட்டும்

  (b)

  புலனாகாத பணிகள் மட்டும்

  (c)

  அ மற்றும் ஆ

  (d)

  பண்ட வாணிபம் மட்டும்

 5. அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை கூறுகள் கீழ் கண்டவைகளில் எவை

  (a)

  நடப்பு கணக்கு

  (b)

  மைய வங்கி இருப்பு

  (c)

  மூலதன கணக்கு

  (d)

  அஆஇ மூன்றும்

 6. 3 x 2 = 6
 7. பன்னாட்டுப் பொருளியியல் என்றால் என்ன?

 8. வாணிப வீதத்தினை விளக்குக.

 9. செலவாணி மாற்று வீதம் என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. இறக்குமதி பங்களவு என்றால் என்ன?

 12. மாறுகின்ற பணமாற்று வேதத்தின் பொருள் யாது?

 13. வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனத்தின் நோக்கங்களை குறிப்பிடுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. அயல்நாட்டு செலுத்துநிலை சமமின்மையின் வகைகளை விவரி.

 16. பணமாற்று வீதம் எவ்வாறு இரண்டு முறைகளில் நிர்ணயமாகிறது என்பதை உதாரணத் துடன் விளக்குக

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் - பன்னாட்டுப் பொருளியல் Book Back Questions ( 12th Standard Economics - International Economics Book Back Questions )

Write your Comment