" /> -->

பேரியல் பொருளாதாரம் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பொருளியல் பாடத்தின் கிளைகள் என்பவை

  (a)

  சொத்து மற்றும் நலமும்

  (b)

  உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு

  (c)

  தேவையும் மற்றும் அளிப்பும்

  (d)

  நுண்ணியல் மற்றும் பேரியல்

 2. பொதுவான விலையின் தொடர் உயர்வை குறிப்பிடும் கருத்து _______ ஆகும்.

  (a)

  மொத்த விலைக் குறியீடு

  (b)

  வாணியச் சுழல்

  (c)

  பண வீக்கம்

  (d)

  தேசிய வருவாய்

 3. ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை பொருளாதார நடவடிக்கைகளை குறிப்பிடுக.

  (a)

  உற்பத்தி மற்றும் பகிர்வும்

  (b)

  உற்பத்தி மற்றும் பரிமாற்றம்

  (c)

  உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு

  (d)

  உற்பத்தி மற்றும் சந்தையிடுகை

 4. முதலாளித்துவத்தை பின்பற்றும் நாடு _________ ஆகும்.

  (a)

  ரஷ்யா

  (b)

  அமெரிக்கா

  (c)

  இந்தியா

  (d)

  சீனா

 5. இருதுறை மாதிரியில் உள்ள இருதுறைகளை குறிப்பிடுக.

  (a)

  குடும்பங்களும் நிறுவனங்களும்

  (b)

  தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை

  (c)

  உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுத்துறைகள்

  (d)

  நிறுவனங்களும் அரசும்

 6. 3 x 2 = 6
 7. பேரியல் பொருளியலின் இலக்கணம் தருக.

 8. "பொருளாதாரம்" என்பதன் பொருள் யாது?

 9. "வருமானத்தின் வட்ட ஓட்டம்"-வரையறு.

 10. 3 x 3 = 9
 11. பேரியல் பொருளாதாரத்தின் முக்கியதுவத்தை தருக.

 12. சமத்துவத்தின் குறைகளைக் கூறுக

 13. இரு துறை சுழல் ஓட்ட மாதிரியினை விளக்குக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. பேரினப் பொருளியலின் பரப்பெல்லையை விவரி.

 16. முதலாளித்துவம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றின் இயல்புகளை ஒப்பிடுக

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் - பேரியல் பொருளாதாரம் Book Back Questions ( 12th Standard Economics - Introduction to Macro Economics Book Back Questions )

Write your Comment