பணவியல் பொருளியல் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. ஆர்பிஐ-ன் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம்

  (a)

  டில்லி

  (b)

  சென்னை

  (c)

  மும்பை

  (d)

  பெங்களூரு

 2.  MV என்பது

  (a)

  பணத் தேவை

  (b)

  சட்டபூர்வ பண அளிப்பு

  (c)

  வங்கிப் பண அளிப்பு

  (d)

  மொத்த பண அளிப்பு

 3. பணவீக்கத்தின்பொழுது பயனடையவர்கள் யார்?

  (a)

  கடன் பெற்றோர்கள்

  (b)

  கடன் வழங்கியோர்

  (c)

  கூலி மற்றும் சம்பளம் பெறுவோர்

  (d)

  அரசு

 4. பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை_____ அழைக்கின்றோம்

  (a)

  பூரிப்பு

  (b)

  பின்னிறக்கம்

  (c)

  மீட்சி

  (d)

  வணிகச்சுழற்சி

 5. பற்று அட்டை என்பது______ உதாரணம் ஆகும்

  (a)

  கட்டளைப்பண

  (b)

  காகிதப்பண

  (c)

  நெகிழி பண

  (d)

  கடன் பண

 6. 3 x 2 = 6
 7. பணத்தின் இலக்கணம் வரைக.

 8. பொன் திட்டம் என்றால் என்ன?

 9. பணவீக்கம் என்பதன் இலக்கணம் தருக.

 10. 3 x 3 = 9
 11. பண அளிப்பு என்றால் என்ன?

 12.  பணவீக்கத்தின் வகைகள் பற்றி எழுதுக.

 13. மீள்பணவீக்கம் பற்றி விளக்குக?

 14. 2 x 5 = 10
 15. பணத்தின் பணிகளை விளக்குக.

 16. ஒரு பொருளாதாரத்தில் பணவீக்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் விளைகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் - பணவியல் பொருளியல் Book Back Questions ( 12th Standard Economics - Monetary Economics Book Back Questions )

Write your Comment