" /> -->

பணவியல் பொருளியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  20 x 1 = 20
 1. ஆர்பிஐ-ன் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம்

  (a)

  டில்லி

  (b)

  சென்னை

  (c)

  மும்பை

  (d)

  பெங்களூரு

 2. இர்விங் ஃபிஷிரின் பண அளவுக் கோட்பாடு பிரபலமான ஆண்டு

  (a)

  1908

  (b)

  1910

  (c)

  1911

  (d)

  1914

 3.  MV என்பது

  (a)

  பணத் தேவை

  (b)

  சட்டபூர்வ பண அளிப்பு

  (c)

  வங்கிப் பண அளிப்பு

  (d)

  மொத்த பண அளிப்பு

 4.  பணவீக்கம் என்பது

  (a)

  விலைகள் அதிகரிப்பு

  (b)

  விலைகள் குறைதல்

  (c)

  பணமதிப்பு அதிகரிப்பு

  (d)

  விலைகள் மாறாதிருத்தல்

 5. பணவீக்கத்தின்பொழுது பயனடையவர்கள் யார்?

  (a)

  கடன் பெற்றோர்கள்

  (b)

  கடன் வழங்கியோர்

  (c)

  கூலி மற்றும் சம்பளம் பெறுவோர்

  (d)

  அரசு

 6. தேக்கவீக்கத்தில் பணவீக்க விகிதத்துடன் இணைந்திருப்பது

  (a)

  தேக்கம்

  (b)

  வேலைவாய்ப்பு

  (c)

  உற்பத்தி

  (d)

  விலை

 7. மந்த காலத்தில் பொருளியல் நடவடிக்கைகள் இவ்வாறு இருக்கும்.

  (a)

  உயர்ந்தபட்சமாக

  (b)

  மிக மோசமாக

  (c)

  மிக குறைந்தபட்சமாக

  (d)

  மிக நல்ல நிலையில்

 8. பற்று அட்டை என்பது______ உதாரணம் ஆகும்

  (a)

  கட்டளைப்பண

  (b)

  காகிதப்பண

  (c)

  நெகிழி பண

  (d)

  கடன் பண

 9. ஃபிஷரின் பண அளவுக் கோட்பாடு பணத்தின் இந்த பணியின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது.

  (a)

  மதிப்பளவு

  (b)

  மதிப்பின் நிலக்கலன்

  (c)

  பரிவர்த்தனை கருவி

  (d)

  வருங்கால செலுத்துதல்களுக்கான அடிப்படை

 10. MV=PT என்ற சமன்பாட்டில், V என்பது

  (a)

  வாணிபத்தின் அளவு

  (b)

  பணத்தின் சுழற்சி வேகம்

  (c)

  ரொக்கப் பணத்தின் அளவு

  (d)

  வங்கி மற்றும் கடன் பண அளவு

 11. விலைவாசி மெதுவாக உயரும் பொழுது அது அழைக்கபடுவது.

  (a)

  தாவும் பணவீக்கம்

  (b)

  மிதமான பணவீக்கம்

  (c)

  உயர் பணவீக்கம்

  (d)

  பணவாட்டம்

 12. _____ பணவீக்கம் பொருளாதாரத்தினை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது.

  (a)

  நடக்கும்

  (b)

  ஓடும்

  (c)

  தவழும்

  (d)

  தாவும்

 13. பண்டமாற்று முறையின் வரலாறு _______ BC யில் துவங்கியது.

  (a)

  6000

  (b)

  5000

  (c)

  7000

  (d)

  2500

 14. பரிவர்த்தனைக்காக ரொக்கப்பணம் கையால் கொண்டு வருவதை தவிர்ப்பது _________ பணத்தின் நோக்கமாகும்.

  (a)

  மெய்நிகர் பணம் 

  (b)

  நெகிழிப்பணம் 

  (c)

  பொன் திட்டம் 

  (d)

  வெள்ளித்திட்டம் 

 15. புதிய பணக் குறியீடு ______ ம் ஆண்டில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

  (a)

  ஜூலை 15, 2015

  (b)

  ஜூலை 15, 2010

  (c)

  ஜூலை 15, 2014

  (d)

  ஜூலை 10, 2010

 16. "பணத்தின் வாங்கும் சக்தி" என்ற நூலை எழுதியவர்.

  (a)

  மார்ஷல் 

  (b)

  கீன்ஸ் 

  (c)

  ஆடம்ஸ்மித் 

  (d)

  இர்விங்ஃபிஷர் 

 17. 'கோல்பர்ன்' "குறைந்த அளவு பண்டங்களை அதிக அளவு பணம் துரத்தும் நிலை" என்பது ________ இலக்கணமாகும்.

  (a)

  பணவாட்டம் 

  (b)

  பணவீக்கம் 

  (c)

  வாணிக சுழற்சி 

  (d)

  தேக்க வீக்கம் 

 18. 21ம் நூற்றாண்டின் முதல் உயர் பணவீக்கம் ஜிம்பாப்வே நாட்டில் _______ ன் இறுதியில் உயர்ந்தது.

  (a)

  ஏப்ரல் 2007

  (b)

  ஏப்ரல் 2006

  (c)

  மார்ச் 2007

  (d)

  மார்ச் 2006

 19. பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மந்த நிலையின் போது பிறர் உதவியின்றி தானே மீள இயலாத நிலையை குறிக்க ______ என்ற கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  (a)

  மீட்சி 

  (b)

  தொட்டி 

  (c)

  தேக்கம் 

  (d)

  எதுவுமில்லை 

 20. மந்த நிலையிலிருந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மேல்நோக்கி திரும்பும் நிகழ்வு 

  (a)

  மீட்சி 

  (b)

  தொட்டி 

  (c)

  வணிகவசூல் 

  (d)

  வியாபார சூழல் 

 21. 5 x 1 = 5
 22. பண்டமாற்று முறை 

 23. (1)

  பண்டங்கள் 

 24. நெகிழிப்பணம் 

 25. (2)

  20-100%

 26. துணைப் பணி 

 27. (3)

  சூட்டிகை அட்டை 

 28. நடக்கும் பணவீக்கம் 

 29. (4)

  கடனுக்கான அடிப்படை 

 30. தாவும் பணவீக்கம் 

 31. (5)

  39%

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் பணவியல் பொருளியல் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Standard Economics Monetary Economics One Marks Question And Answer )

Write your Comment