" /> -->

தேசிய வருவாய் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. முதன்மைதுறை என்பது

  (a)

  தொழில்

  (b)

  வியாபாரம்

  (c)

  விவசாயம்

  (d)

  கட்டடம் கட்டுதல்

 2. GNP=______+ வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் நிகர காரணி வருமானம்.

  (a)

  NNP

  (b)

  NDP

  (c)

  GDP

  (d)

  தனிநபர் வருமானம்

 3. இந்தியாவில் நிதி ஆண்டு என்பது _________

  (a)

  ஏப்ரல் 1 முதல் மார்ச் 31

  (b)

  மார்ச் 1 முதல் ஏப்ரல் 30

  (c)

  மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 16

  (d)

  ஜனவரி 1 முதல் டிசம்பர் 31

 4. உற்பத்திப் புள்ளியில் NNP யின் மதிப்பு _______ என அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  காரணி செலவில் NNP

  (b)

  சந்தை விலையில் NNP

  (c)

  காரணி செலவில் GNP

  (d)

  தலைவீத வருமானம்

 5. மிக அதிக அளவிலான தேசிய வருவாய் _______ லிருந்து வருகிறது.

  (a)

  தனியார் துறை

  (b)

  உள்துறை

  (c)

  பொதுத் துறை

  (d)

  எதுவும் இல்லை

 6. 3 x 2 = 6
 7. தேசிய வருவாய் இலக்கணம் கூறுக.

 8. NNP க்கும் NDP க்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

 9. தனிநபர் வருமானம் என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11.  தலைவீத வருமானம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

 12. தேசிய வருவாய் கணக்கிடுதலில் " இருமுறை கணக்கீட்டுப் பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு?

 13. தேசிய வருவாயின் பயன்களைப் பட்டியிலிடுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. தேசிய வருவாயைக் கணக்கிடும் முறைகளை விளக்குக

 16. பொருளாதார ஆய்வில், சமூகக் கணக்கிடுதலின் அவசியத்தை விவாதி

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் - தேசிய வருவாய் Book Back Questions ( 12th Standard Economics - National Income Book Back Questions )

Write your Comment