" /> -->

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான கோட்பாடுகள் மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  8 x 1 = 8
 1. நடப்புக்கூலி விகிதத்தில் வேலைசெய்ய விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும் பணியில் இருந்தால் அது ________ எனப்படும்.

  (a)

  முழுவேலை வாய்ப்பு

  (b)

  குறைந்தளவு வேலைவாய்ப்பு

  (c)

  வேலைவாய்ப்பினை

  (d)

  வேலைக்கான வாய்ப்பு

 2. கீன்ஸின் கூற்றுப்படி வேலையின்மை என்பது ________

  (a)

  விளைவு அளிப்பு பற்றாக்குறை

  (b)

  விளைவு தேவை பற்றாக்குறை

  (c)

  இரண்டும் பற்றாக்குறை

  (d)

  எவையும் இல்லை

 3. வேலை வாய்ப்பு மற்றும் வருவாய் பற்றிய கீன்ஸின் கோட்பாட்டின் அடிப்படைக் கருத்துரு_______ ஆகும்.

  (a)

  தொகுத் தேவை

  (b)

  தொகு அளிப்பு

  (c)

  விளைவுத் தேவை

  (d)

  இறுதிநிலை நுகர்வு விருப்பு

 4. மொத்தஅளிப்பு சமம்

  (a)

  C + I + G

  (b)

  . C + S + G + (X – M)

  (c)

  . C + S + T +(X-M)

  (d)

  C + S + T + Rf

 5. தொன்மைக் கோட்பாடு _______ ஐ ஆதரிக்கிறது.

  (a)

  சமநிலை வரவு செலவு

  (b)

  சமமற்ற வரவு செலவு

  (c)

  உபரி வரவு செலவு

  (d)

  பற்றாக்குறை வரவு செலவு

 6. கீன்ஸின் கோட்பாட்டில், பணத்திற்கான தேவையையும் பணத்தின் அளிப்பையும் நிர்ணயிப்பது_________ ஆகும்.

  (a)

  வட்டி வீதம்

  (b)

  விளைவுத் தேவை

  (c)

  தொகுத் தேவை

  (d)

  தொகு அளிப்பு

 7. ஒரு வருடத்தில் சில காலங்களில் மட்டும் நிலவும் வேலையின்மை 

  (a)

  மறைமுக வேலையின்மை

  (b)

  பருவகால வேலையின்மை

  (c)

  வாணிபச் சூழல் வேலையின்மை

  (d)

  கற்றோர் வேலையின்மை

 8. தொகு அளிப்பின் கூறுகள் எத்தனை பகுதிகளைக் கொண்டது?

  (a)

  3

  (b)

  4

  (c)

  1

  (d)

  2

 9. 5 x 1 = 5
 10. J.B. சே

 11. (1)

  அமைப்புசார் வேலையின்மை

 12. A.C. பிகு

 13. (2)

  சந்தை விதி

 14. கிராமங்கள்

 15. (3)

  பருவகால வேலையின்மை

 16. மூலதன பற்றாக்குறை

 17. (4)

  தொன்மை பொருளியறிஞர்

 18. MEC

 19. (5)

  இறுதி நிலை ஆக்கத்திறன்

  5 x 2 = 10
 20. "முழு வேலைவாய்ப்பு" வரையறு.

 21. உடன்பாடில்லா (Frictional) வேலையின்மை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 22. சே விதியின் எடுகாள்களை பட்டியிலிடுக.

 23. "விளைவுத் தேவை" என்றால் என்ன?

 24. தொகு அளிப்பின் கூறுகள் யாவை?

 25. 4 x 3 = 12
 26. J.B. சே விதியில் விளைவுகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக

 27. தொகு தேவை என்றால் என்ன? அதன் கூறுகளைக் கூறுக

 28. தொகு அளிப்பை வரைபடம் மூலம் விளக்குக

 29. வேலையின்மை எத்தனை வகைப்படும் அவை யாவை?

 30. 3 x 5 = 15
 31. வேலையின்மைகளின் வகைகளை விவரி.

 32. ADF மற்றும் ASF க்கு இடையிலான சமநிலையை வரைபடம் மூலம் விவரி.

 33. தொன்மைக் கோட்பாடு மற்றும் கீன்ஸ் கோட்பாடு ஆகியவற்றிக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் - வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான கோட்பாடுகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Economics - Theories of Employment and Income Model Question Paper )

Write your Comment