" /> -->

இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார்?

  (a)

  1915

  (b)

  1916

  (c)

  1917

  (d)

  1918

 2. இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்வி எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  1825

  (b)

  1835

  (c)

  1845

  (d)

  1855

 3. மாறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.

  (a)

  வில்லியம் ஜோன்ஸ்

  (b)

  சார்லஸ் வில்கின்ஸ்

  (c)

  மாக்ஸ் முல்லர்

  (d)

  அரவிந்த கோஷ்

 4. பின்வரும் எது ஒன்று சரியாகப் பொருந்தியுள்ளது?

  (a)

  ஆங்கிலக் கல்விச் சட்டம் - 1843

  (b)

  அடிமைமுறை ஒழிப்பு - 1859

  (c)

  சென்னைவாசிகள் சங்கம் - 1852

  (d)

  இண்டிகோ கலகம் - 1835

 5. பின்வரும் அமைப்புகள் தொடங்கப்பட்ட சரியான கால வரிசையைத் தேர்வு செய்க.
  (i) கிழக்கிந்தியக் கழகம்
  (ii) சென்னை மகாஜன சங்கம்
  (iii) சென்னைவாசிகள் சங்கம்
  (iv) இந்தியச் சங்கம்

  (a)

  ii, i, iii, iv

  (b)

  ii, iii, i, iv

  (c)

  iii, iv, i, ii

  (d)

  iii, iv, ii, i

 6. 5 x 2 = 10
 7. தேசியம் என்றால் என்ன?

 8. புதிய நிலவுடைமை உரிமைகளால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை எழுதுக.

 9. அவுரி கலகம் குறித்து குறிப்பு வரைக.

 10. இல்பர்ட் மசோதாவின் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

 11. நவீன கல்வியில் சமயப்பரப்புக் குழுக்களின் பங்கினை விளக்குக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. மெக்காலேயின் ‘இந்தியக் கல்வி குறித்த குறிப்புகளை’ ஆய்க.

 14. 1853 இல் இந்தியச் சீர்திருத்தக் கழக தலைவரின் சென்னை வருகையைக் குறித்து நீ அறிந்தது என்ன?

 15. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தேசிய உணர்வினை உருவாக்கியதில் பத்திரிகைகளின் பங்கினை எழுதுக.

 16. தொடக்க காலத்தில் இலங்கைக்குத் தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைக்கப்பட்டது குறித்து எழுதுக.

 17. இந்திய நிர்வாகச் செலவின விவரங்களைக் கூறுக.

 18. 2 x 5 = 10
 19. இந்தியாவில் தேசிய விழிப்புணர்வுக்குப் பிரிட்டிஷாரின் அடக்குமுறை மற்றும் இனவெறிக் கொள்கைகள், எந்த அளவிற்குக் காரணமாக இருந்தன?

 20. இந்திய தேசிய காங்கிரசின் நோக்கங்களையும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு ஆரம்ப கால தேசியவாதிகள் அளித்த பங்கினையும் விளக்குக.

 21. 1 x 10 = 10
 22. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடுகள் நடைபெற்ற பின்வரும் இடங்களை இந்திய வரைபடத்தில் குறிக்கவும்.
  1. பம்பாய்
  2. கல்கத்தா
  3. சென்னை
  4. அகமதாபாத்
  5. லக்னோ
  6. கான்பூர்
  7. சூரத்
  8. லாகூர்
  9. பூனா
  10. அலகாபாத்

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வரலாறு Chapter 1 இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard History Chapter 1 Rise of Nationalism in India Important Question Paper )

Write your Comment