" /> -->

இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  5 x 1 = 5
 1. தென்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் யாரால் துவக்கப்பட்டது?

  (a)

  திலகர்

  (b)

  அன்னிபெசன்ட் 

  (c)

  பி.பி. வாடியா

  (d)

  எச்.எஸ். ஆல்காட்

 2. கூற்று: ஜின்னாவை இந்து-முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் என்று சரோஜினி அம்மையார் அழைத்தார்.
  காரணம்: லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் தலைமைச் சிற்பி ஜின்னா ஆவார்.

  (a)

  கூற்று சரி. காரணம் கூற்றிற்கான விளக்கமல்ல

  (b)

  கூற்று சரி. காரணம் கூற்றிற்கான விளக்கம்

  (c)

  கூற்று தவறு. காரணம் சரி

  (d)

  கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

 3. 1916 ஆம் ஆண்டு லக்னோ மாநாட்டின் முக்கியத்துவம்

  (a)

  முஸ்லீம் லீக் எழுச்சி

  (b)

  காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் தற்காலிக இணைப்பு

  (c)

  முஸ்லீம் லீக்கின் தனித்தொகுதி கோரிக்கையை காங்கிரஸ் ஏற்றுக் கொண்டது.

  (d)

  காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லீம் லீக்கின் கூட்டமர்வில் ஜின்னாவின் எதிர்மறை போக்கு.

 4. “Indian Unrest” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்

  (a)

  லாலா லஜபதிராய்

  (b)

  வேலண்டைன் சிரோலி

  (c)

  திலகர்

  (d)

  அன்னிபெசண்ட்

 5. அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸின் முதல் தலைவர் யார்?

  (a)

  பி.பி.வாடிய

  (b)

  ஜவஹர்லால் நேரு

  (c)

  லாலா லஜபதிராய்

  (d)

  சி.ஆர்.தாஸ்

 6. 2 x 2 = 4
 7. 1903 - 1914 ஆகிய கால கட்டங்களில் தேசிய இயக்கம் வளர்ந்து வருவதைக் கட்டுப்படுத்த ஆங்கில அரசு மேற்கொண்ட அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் என்ன?

 8. அன்னிபெசன்ட் அம்மையாரால் வெளியிடப்பட்ட புத்தகம் மற்றும் வாராந்திரப் பத்திரிகைகளின் பெயர்களைக் கூறுக?

 9. 2 x 3 = 6
 10. தன்னாட்சி இயக்கத்தின் இரட்டைக் குறிக்கோளை பற்றி விவரி?

 11. சென்னை தொழிற்சங்கத்தின் தாக்கம் மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ன?

 12. 2 x 5 = 10
 13. லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்களை முன்னிலைப்படுத்துக?

 14. மலபார் மாப்பிள்ளை கிளர்ச்சியின் காரணங்கள் மற்றும் துயர விளைவுகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வரலாறு - இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் Book Back Questions ( 12th Standard History - Impact of World War I on Indian Freedom Movement Book Back Questions )

Write your Comment