" /> -->

இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. தென்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் யாரால் துவக்கப்பட்டது?

  (a)

  திலகர்

  (b)

  அன்னிபெசன்ட் 

  (c)

  பி.பி. வாடியா

  (d)

  எச்.எஸ். ஆல்காட்

 2. பனாரஸ் இந்துப் பல்கலைக்கழகம் யாரால் நிறுவப்பட்டது?

  (a)

  மகாத்மா காந்தி

  (b)

  மதன்மோகன் மாளவியா

  (c)

  திலகர்

  (d)

  பி.பி. வாடியா

 3. “Indian Unrest” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்

  (a)

  லாலா லஜபதிராய்

  (b)

  வேலண்டைன் சிரோலி

  (c)

  திலகர்

  (d)

  அன்னிபெசண்ட்

 4. கதார் கட்சி யாரால் நிறுவப்பட்டது?

  (a)

  லாலா லஜபதிராய்

  (b)

  ஏ.சி.மஜும்தார்

  (c)

  லாலா ஹர்தயாள்

  (d)

  சங்கர்லால் பாங்கர்

 5. அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸின் முதல் தலைவர் யார்?

  (a)

  பி.பி.வாடிய

  (b)

  ஜவஹர்லால் நேரு

  (c)

  லாலா லஜபதிராய்

  (d)

  சி.ஆர்.தாஸ்

 6. 1916-ல் காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லிம்கள் இடையே கையெழுத்தான ஒப்பந்தத்தின் பெயர் யாது?

  (a)

  லக்னோ 

  (b)

  லாகூர் 

  (c)

  சூரத் 

  (d)

  மைசூர் 

 7. நியூ இந்தியா என்ற பத்திரிக்கை எவ்வாறு வெளிவந்தது?

  (a)

  வார பத்திரிக்கை 

  (b)

  மாத பத்திரிக்கை 

  (c)

  ஆண்டுக்கு ஒரு முறை 

  (d)

  தினசரி 

 8. "இந்து - முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர்" என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? 

  (a)

  அன்னிபெசன்ட் 

  (b)

  காந்தி 

  (c)

  ஜின்னா 

  (d)

  சரோஜினி நாயூடு 

 9. போல்ஷ்விக் புரட்சி நடைபெற்ற நாட்டின் பெயர் யாது?

  (a)

  ரஷ்யா 

  (b)

  அமெரிக்கா 

  (c)

  ஜப்பான் 

  (d)

  சீனா 

 10. கிலாபத் இயக்கம்  _________ ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  1919

  (b)

  1945

  (c)

  1920

  (d)

  1922

 11. 6 x 2 = 12
 12. 1903 - 1914 ஆகிய கால கட்டங்களில் தேசிய இயக்கம் வளர்ந்து வருவதைக் கட்டுப்படுத்த ஆங்கில அரசு மேற்கொண்ட அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் என்ன?

 13. கிலாஃபத் இயக்கம் துவங்குவதற்கான பின்னனி என்னவாக இருந்தது?

 14. 1915ஆம் ஆண்டு இந்தியப் பாதுகாப்புக்கான சட்டம் பற்றி விவரி?

 15. காந்தியடிகளுக்கு கேய்சர் - இ - ஹிந்த் பட்டம் எவ்வாறு கிடைத்தது?

 16. AITUC - பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக?

 17. லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் சிறப்பு என்ன?

 18. 6 x 3 = 18
 19. தன்னாட்சி இயக்கத்தின் இரட்டைக் குறிக்கோளை பற்றி விவரி?

 20. இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தின் ஒரு அத்தியாயமாக காதர் இயக்கம் கருதப்படுவது ஏன்?

 21. சென்னை தொழிற்சங்கத்தின் தாக்கம் மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ன?

 22. சுதேசி இயக்கம் (1905) பற்றி எழுதுக?

 23. தொழிலாளர் இயக்கத்தின் எழுச்சியைப் பற்றி எழுதுக?

 24. இந்திய காமன்வெல்த் லீக் இயக்கம் பற்றி விவரி?

 25. 2 x 5 = 10
 26. லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்களை முன்னிலைப்படுத்துக?

 27. திலகர் மற்றும் அன்னிபெசன்ட் ஆகியோரின் கீழ் துவங்கப்பட்ட தன்னாட்சி இயக்கங்களின் செயல்பாடுகளை விளக்குக?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வரலாறு - இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard History - Impact of World War I on Indian Freedom Movement Model Question Paper )

Write your Comment