" /> -->

இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:15:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 1 = 15
 1. தனிநபர் சத்தியாகிரகம்எப்போது தொடங்கியது?

  (a)

  மார்ச் 23, 1940

  (b)

  ஆகஸ்ட் 8, 1940

  (c)

  அக்டோபர் 17, 1940

  (d)

  ஆகஸ்ட் 9, 1942

 2. பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.

  (அ) இந்து-முஸ்லீம் கலவரம் - 1.மோகன் சிங்
  (ஆ) ஆகஸ்ட் கொடை  - 2.கோவிந்த் பல்லப் பந்த்
  (இ) பிரிவினைத் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தவர்  - 3. லின்லித்கோ பிரபு
  (ஈ) இந்திய தேசிய இராணுவம் - 4. நவகாளி
  (a)
  ஆ  இ  ஈ 
  3 4 2 1
  (b)
  ஆ  இ  ஈ 
  4 2 1 3
  (c)
  ஆ  இ  ஈ 
  4 3 2 1
  (d)
  ஆ  இ  ஈ 
  3 2 4 1
 3. சுபாஷ் சந்திர போஸ் எந்த ஆண்டுகாங்கிரஸிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்?

  (a)

  1938

  (b)

  1939

  (c)

  1940

  (d)

  1942

 4. வெள்ளை வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் போ து பம்பாயில் இரகசிய வானொலி நிலையத்தை நடத்தியவர் யார்?

  (a)

  உஷா மேத்தா

  (b)

  பிரீத்தி வதேதார்

  (c)

  ஆசப் அலி

  (d)

  கேப்டன் லட்சுமி

 5. இந்திய தேசிய இராணுவப்படை வீரர்கள் சார்பாகநீதிமன்றத்தில் வாதாடியவர் யார்?

  (a)

  ஜவஹர்லால் நேரு

  (b)

  மோதிலால் நேரு 

  (c)

  இராஜாஜி

  (d)

  சுபாஷ் சந்திர போஸ்

 6. 1942இல் வெள்ளையனே வெளியேறுஇயக்கம் தொடங்கப்பட்ட போது இந்தியாவின் அரசபிரதிநிதி யார்?

  (a)

  வேவல் பிரபு

  (b)

  லின்லித்கோ பிரபு

  (c)

  மௌண்ட்பேட்டன் பிரபு

  (d)

  வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்

 7. இந்திய தேசிய இராணுவம் எந்த நாட்டு உதவியுடன் நிறுவப்பட்டது?

  (a)

  ஜெர்மனி

  (b)

  ஜப்பான்

  (c)

  பிரான்ஸ்

  (d)

  அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

 8. இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் பெண்கள்படைப்பிரிவின் பெயர் _________ ஆகும்.

  (a)

  சுபாஷ் படைப்பிரிவு

  (b)

  கஸ்தூர்பா படைப்பிரிவு

  (c)

  கேப்டன் லட்சுமி படைப்பிரிவு

  (d)

  ஜான்ஸி ராணி படைப்பிரிவு

 9. சுதந்திர இந்தியாவின் தற்காதற்காலிக அரசாங்கத்தைச் சுபாஷ் சந்திர போஸ் எங்கு ஏற்படுத்தினார்?

  (a)

  இரங்கூன்

  (b)

  மலேயா

  (c)

  இம்பால்

  (d)

  சிங்கப்பூர்

 10. 1945 இல் சிம்லா மாநாட்டைக்கூட்டிய அரசபிரதிநிதி

  (a)

  வேவல் பிரபு

  (b)

  லின்லித்கோ பிரபு

  (c)

  மௌண்ட்பேட்டன் பிரபு

  (d)

  கிளமண்ட் அட்லி

 11. 1946 இல் இடைக்கால அரசாங்கம் யாருடையதலைமையில் அமைக்கப்பட்டது?

  (a)

  ஜவஹர்லால் நேரு

  (b)

  மௌலானா அபுல்கலாம் ஆசாம்.

  (c)

  ராஜேந்திர பிரசாத்

  (d)

  வல்லபாய் படேல் 

 12. சரியான வரிசையில் அமைத்து விடையைத்தேர்வு செய்க.
  (i) இந்திய தேசிய இராணுவம் தோற்றுவிக்கப்படுதல்
  (ii) இராயல் இந்திய கடற்படைக் கலகம்
  (iii) இந்திய தேசிய இராணுவம் மீதான விசாரணை
  (iv) இராஜாஜி திட்டம்

  (a)

  ii, i, iii, iv

  (b)

  i, iv, iii, ii

  (c)

  iii, iv, i,ii

  (d)

  iii, iv, ii, i

 13. பின்வரும் நிகழ்வுகளின் சரியான வரிசையைத்தேர்வு செய்க.
  (i) இந்திய தேசிய இராணுவம் மீதான விசாரணை
  (ii) நேரடி நடவடிக்கை நாள்
  (iii) ஆகஸ்ட் கொடை
  (iv) தனிநபர் சத்தியாகிரகம்

  (a)

  i, ii, iii, iv

  (b)

  iii, i, ii, iv

  (c)

  iii, iv, i, ii

  (d)

  i, iii, iv, ii

 14. இந்தியர் கைகளுக்கு அதிகாரம் மாற்றப்படும் என அறிவித்த பிரிட்டிஷ் பிரதமர் யார்?

  (a)

  வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்

  (b)

  மௌண்ட்பேட்டன் பிரபு

  (c)

  கிளமண்ட் அட்லி

  (d)

  F. D. ரூஸ்வெல்ட்

 15. பிரிட்டிஷார் எந்தக் காலத்திற்குள் இந்தியாவைவிட்டு வெளியேற முடிவு செய்தனர்?

  (a)

  ஆகஸ்ட் 15, 1947

  (b)

  ஜனவரி 26, 1950

  (c)

  ஜூன், 1948

  (d)

  டிசம்பர், 1949

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வரலாறு இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Standard History Last Phase of Indian National Movement One Marks Question And Answer )

Write your Comment