" /> -->

தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  6 x 1 = 6
 1. சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்டது?

  (a)

  அரவிந்த கோஷ்

  (b)

  தாதாபாய் நெளரோஜி

  (c)

  ஃ பெரோஸ் ஷா மேத்தா

  (d)

  லாலா லஜபதிராய்

 2. கல்கத்தாவில் அனுசிலன் சமிதியை நிறுவியவர்

  (a)

  புலின் பிஹாரி தாஸ்

  (b)

  ஹோமச்சந்திர கானுங்கோ

  (c)

  ஜதிந்தரநாத் பானர்ஜி மற்றும் பரீந்தர் குமார் கோஷ்

  (d)

  குதிரம் போஷ் மற்றும் பிரஃபுல்லா சாக்கி

 3. கூற்று: வ. உ. சிதம்பரம் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: இந்தியக் கடற்கரைகளில் ஆங்கிலேயர்களின் முற்றுரிமையினை அவர் எதிர்த்தார்.

  (a)

  கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது

  (b)

  கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை.

  (c)

  கூற்று சரி; காரணம் தவறு

  (d)

  கூற்று தவறு; காரணம் சரி

 4. ஒருவரது சொந்த நாடு என்பதின் பொருள் எதைக் குறிப்பது

  (a)

  சமத்துவம்

  (b)

  சுதந்திரம்

  (c)

  சுதேசி

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 5. விடிவெள்ளிக் கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எப்போது?

  (a)

  1902

  (b)

  1905

  (c)

  1906

  (d)

  1904

 6. "சுயராஜ்ஜியம் எனது பிறப்பு உரிமை அதை அடைந்தே தீருவேன்" என்று கூறிய தலைவர் யார்?

  (a)

  காந்தி

  (b)

  நேரு

  (c)

  சுபாஷ்

  (d)

  திலகர்

 7. 3 x 2 = 6
 8. மிதவாத தேசியவாதிகளின் ‘இறைஞ்சுதல் கொள்கை’ (The Medicant Policy) என்றால் என்ன?

 9. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தீவிர தேசியவாதிகளின் மையமாக விளங்கிய தலைவர்களைக் கண்டறிக.

 10. தேசிய இயக்கத்தை ஒடுக்க காலனிய அரசு மேற்கொண்ட அடக்குமுறைகள் யாவை?

 11. 6 x 3 = 18
 12. காங்கிரஸ் இரண்டாகப் பிளவுபடக் காரணமான சூரத் மாநாட்டின் செயல்முறைகள் குறித்து எழுதுக.

 13. சுதேசி இயக்கத்தின் போது அதிகரித்த தனி நபர் வன்முறைகளுக்கான காரணங்களை எழுதுக.

 14. பெருவாரியான மக்களை ஒன்றுதிரட்ட சமிதிகளால் பயன்படுத்தப்பட்ட பணிகளின் சிறப்பம்சங்கள் யாவை?

 15. அலிப்பூர் வெடிகுண்டு வழக்கின் முக்கியத்துவம் குறித்து எழுதுக.

 16. வ.உ. சிதம்பரத்தின் சுதேசி இயக்க முயற்சிகள் குறித்து எழுதுக.

 17. கலெக்டர் ஆஷ் ஏன் வாஞ்சிநாதனால் கொல்லப்பட்டார்?

 18. 2 x 5 = 10
 19. இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் லால்-பால்-பால் ஆகிய மூவரின் பங்களிப்பினை மதிப்பிடுக.

 20. தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வரலாறு - தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard History - Rise of Extremism and Swadeshi Movement Model Question Paper )

Write your Comment