" /> -->

மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. t என்ற கணத்தில், ஒரு சுருளோடு தொடர்புடைய பயம் ΦB =10t2 − 50t+ 250 என உள்ளது. t = 3 s – இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது

  (a)

  −190 V

  (b)

  −10 V

  (c)

  10 V

  (d)

  190 V

 2. ஒரு மின்சுற்றில் R, L, C மற்றும் AC மின்னழுத்த மூலம் ஆகிய அனைத்தும் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. L ஆனது சுற்றிலிருந்து நீக்கப்பட்டால், மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு π/3 ஆகும். மாறாக, C ஆனது நீக்கப்பட்டால், கட்ட வேறுபாடானது மீண்டும் π/3 என உள்ளது. சுற்றின் திறன் காரணி

  (a)

  1/2

  (b)

  1/\(\sqrt2\)

  (c)

  1

  (d)

  \(\sqrt3\)/2

 3. \(\frac {20}{ \pi^ 2 }\) 2πH மின்தூண்டியானது மின்தேக்குத்திறன் C கொண்ட மின்தேக்கியுடன் இணைக்கப் பட்டுள்ளது. 50 Hz இல் பெருமத் திறனை செலுத்தத் தேவையான C இன் மதிப்பானது

  (a)

  50 μF

  (b)

  0.5 μF

  (c)

  500 μF

  (d)

  5 μF

 4. 4 x 2 = 8
 5. லென்ஸ் விதியைக் கூறுக

 6. தன் மின்தூண்டல் என்றால் என்ன?

 7. மின் ஒத்ததிர்வு – வரையறு

 8. Q – காரணி – வரையறு

 9. 3 x 3 = 9
 10. 3 m2 பரப்பு  கொண்ட வட்ட விண்ணலைக்கம்பி (Circular Antenna) ஒன்று மதுரை யில் உள்ள ஒரு இடத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. விண்ணலைக் கம்பியின் பரப்பின் தளம் புவிகாந்தப்புலத் திசைக்கு 47° சாய்வா க உள்ளது. அந்த இடத்தில் புவிகாந்தப்புலத்தின் மதிப்பு 40773.9 nT எனில், விண்ணலைக் கம்பியுடன் தொடர்புடைய  காந்தப்பாயத்தை கணக்கிடுக.

 11. லென்ஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி, தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையை கண்டறிவதை விளக்குக.

 12. பாரடே மின்காந்தத்தூண்டல் விதியிலிருந்து இயக்க மின்னியக்குவிசையின் சமன்பாட்டைத் தருவி.

 13. 2 x 5 = 10
 14. 500 μH மின்தூண்டி,\(\cfrac { 80 }{ { \pi }^{ 2 } } pF\) மின்தேக்கி மற்றும் 628 Ω மின்தடை ஆகியவை இணைக்கப்பட்டு தொடர் RLC சுற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றின் ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் மற்றும் ஒத்ததிர்வில் Q – காரணியைக் கணக்கிடுக.

 15. பெரும மதிப்பு 20 A கொண்ட ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் 60° கணநேர மதிப்பு, சராசரி மதிப்பு மற்றும் RMS மதிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard இயற்பியல் - மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும் Book Back Questions ( 12th Standard Physics - Electromagnetic Induction And Alternating Current Book Back Questions )

Write your Comment