" /> -->

மின்னோட்டவியல் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  20 x 2 = 40
 1. மின்னோட்டம் என்பது ஒரு ஸ்கேலர் ஏன்?

 2. மின்னோட்ட அடர்த்தி வரையறு.

 3. ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவத்தை கூறு.

 4. மின்தடை எண் வரையறு.

 5. வெப்பநிலை மின்தடை எண் வரையறு.

 6. மீக் கடத்து திறன் என்றால் என்ன?

 7. மின்திறன் மற்றும் மின் ஆற்றல் என்றால் என்ன?

 8. கிர்க்காஃப்பின் மின்னோட்ட விதியைக் கூறுக.

 9. ஜுலின் வெப்ப விதியைக் கூறுக.

 10. சீபெக் விளைவு என்றால் என்ன?

 11. தாம்ஸன் விளைவு என்றால் என்ன?

 12. சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகள் யாவை?

 13. கடத்திகள் [Conductors] என்றால் என்ன?

 14. மின்னலின் போது மின்னோட்டம் உருவாகுமா? எப்படி?

 15. மின்தடையை வரையறு.

 16. வீட்டு உபயோக சாதனங்கள் எப்போதும் பக்க இணைப்பில் இணைக்க காரணம் என்ன?

 17. வெப்ப தடையகம் [Themistor] என்றால் என்ன?

 18. வெப்பமின் விளைவு என்றால் என்ன?

 19. 2.1V மின்கலமானது 10ᘯ மின்தடை வழியே 0.2A மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அகமின்தடை என்ன?

 20. கடத்தின் வழியே ஒரு நிமிடத்தில் (minute) 180oC மின்னூட்டம் கடந்து சென்றால் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard இயற்பியல் மின்னோட்டவியல் இரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 12th Standard Physics Electrostatics Two Marks Question Paper )

Write your Comment