விலங்கியல் - நோய்த்தடைக்காப்பியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 10
  5 x 2 = 10
 1. மனித உடம்பின் பாதுகாப்பில் உமிழ்நீர் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

 2. நோய்த்தடைகாப்பு மண்டலம் எவ்வாறுசெயல்படுகிறது.

 3. மேக்ரோஃபேஜ்கள்  சார்ந்த தடை வகையைகூறி அதனை விளக்கு.

 4. இன்டர்ஃபெரான்கள் என்றால் என்ன? அதன்பங்கினை கூறுக

 5. வீக்கத்தின் போது உற்பத்தி செய்யப்படும் வேதிய எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகளை பட்டியலிடுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th விலங்கியல் - நோய்த்தடைக்காப்பியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Zoology - Immunology Two Marks Questions )

Write your Comment