" /> -->

விலங்கியல் - மரபுக் கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. ஒற்றைமய – இரட்டைமய நிலை என்றால் என்ன?

 2. வேறுபட்ட இனச்செல் மற்றும் ஒத்தயினசெல் பால் நிர்ணயத்திற்கும் இடையேடையே உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 3. லையோனைசேஷன் என்றால் என்ன?

 4. ஹோலாண்டிரிக் மரபணுக்கள் யாவை?

 5. பீனைல்கிடோநியூரியாவின் அறிகுறிகளை குறிப்பிடுக?

 6. பார் உடல் ஒரு செயல்பாடற்ற குரோமோசோம் விவாதி.

 7. கருவுறா முட்டை முழு உயிரியாக மாற முடியுமா?

 8. ஹீமோபிலியா இரத்தக்கசிவு நோய் என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறது?

 9. குறுக்கு மறுக்கு மரக்கடத்தலுக்கு உதாரணம் தருக.

 10. ஹோலேனட்ரிக் ஜீன்கள் என்றால் என்ன?

 11. நிறக்குருடு நோய்க்கான காரணம் என்ன?

 12. குரோமோசோம் வரைபடம் என்றால் என்ன?(இடியோகிராம்)

 13. சென்ட்ரோமியரின் அடிப்படையில் மனித குரோமோசோம்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்துள்ளது?

 14. மரபுக்கால் வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

 15. இரண்டு வகையான மரபியல் குறைபாடுகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th விலங்கியல் - மரபுக் கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Zoology - Principles Of Inheritance And Variation Two Marks Questions )

Write your Comment