வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான கோட்பாடுகள் மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard 2019 TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. மறைமுக வேலையின்மையில் உழைப்பாளியின் இறுதிநிலை உற்பத்தி

  (a)

  பூஜ்யம்

  (b)

  ஒன்று

  (c)

  இரண்டு

  (d)

  நேர்மறை

 2. J.P சே ஒரு ________

  (a)

  புதிய-தொன்மை பொருளியலாளர்

  (b)

  தொன்மை பொருளியலாளர்

  (c)

  நவீன பொருளியலாளர்

  (d)

  புதிய பொருளியலாளர்

 3.  வேலைவாய்ப்பு பற்றி தொன்மை கோட்பாட்டின் மையக் கருத்து என்பது

  (a)

  குறைந்து செல் விளைவு விதி

  (b)

  தேவை விதி

  (c)

  அங்காடி விதி

  (d)

  நுகர்வு விதி

 4. வேலை வாய்ப்பு மற்றும் வருவாய் பற்றிய கீன்ஸின் கோட்பாட்டின் அடிப்படைக் கருத்துரு_______ ஆகும்.

  (a)

  தொகுத் தேவை

  (b)

  தொகு அளிப்பு

  (c)

  விளைவுத் தேவை

  (d)

  இறுதிநிலை நுகர்வு விருப்பு

 5. _________ சமநிலையை கின்ஸிடையே கோட்பாடு வலியுறுத்துகிறது.

  (a)

  மிகக் குறுகிய காலம்

  (b)

  குறுகிய காலம்

  (c)

  மிக நீண்ட காலம்

  (d)

  பற்றாக்குறை வரவு செலவு

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஊரக வேலையின்மையின் முக்கிய இயல்பு யாது?

 8. சே விதியின் எடுகாள்களை பட்டியிலிடுக.

 9. தொகு அளிப்பின் கூறுகள் யாவை?

 10. 3 x 3 = 9
 11. தொன்மை வேலைவாய்ப்பு கோட்பாட்டின் படி கூலிக் குறைப்பு எவ்வாறு வேலையின்மை பிரச்சனைக்குத் தீர்வாக அமைந்ததது என்பதை வரைபடம் மூலம் விளக்குக

 12. தொகு தேவை என்றால் என்ன? அதன் கூறுகளைக் கூறுக

 13. தொன்மையியத்தையும் கீன்ஸியத்தையும் ஒப்பிடுக.(ஏதேனும் ஐந்து)

 14. 2 x 5 = 10
 15. வேலையின்மைகளின் வகைகளை விவரி.

 16. தொன்மைக் கோட்பாடு மற்றும் கீன்ஸ் கோட்பாடு ஆகியவற்றிக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான கோட்பாடுகள் மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment