" /> -->

பேரியல் பொருளாதாரம் மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. "மேக்ரே"(Macro) என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

  (a)

  ஆடம்ஸ்மித்

  (b)

  ஜே.எம்.கீன்ஸ்

  (c)

  ராக்னர் பிரிக்ஸ்

  (d)

  காரல் மார்க்ஸ்

 2. பொருளாதாரக் கொள்கைகளின் அவசியத்தைக் குறிப்பிடுக.

  (a)

  அடிப்படைப் பிரச்னைகளைத் தீர்ப்பது

  (b)

  தடைகளை முறியடிப்பது

  (c)

  வளர்ச்சியை அடைவது

  (d)

  மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும்

 3. பகிர்வில் சமத்துவத்தை கடைபிடிக்கிற பொருளாதார அமைப்பு _________ ஆகும்

  (a)

  முதலாளித்துவ அமைப்பு

  (b)

  உலகமயத்துவ அமைப்பு

  (c)

  கலப்புப் பொருளாதாரம் அமைப்பு

  (d)

  சமத்துவ பொருளாதார அமைப்பு

 4. தனியார் மற்றும் அரசு சேர்ந்து பொருளாதாரா நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் பொருளாதார அமைப்பை குறிப்பிடும் பதம் _______ ஆகும்.

  (a)

  முதலாளித்துவ பொருளாதாரம்

  (b)

  சமத்துவ பொருளாதாரம்

  (c)

  உலகமயத்துவ பொருளாதாரம்

  (d)

  கலப்புப் பொருளாதாரம்

 5. கீழ்வருவனவற்றுள் ஓட்ட மாறிலியை கண்டுபிடி.

  (a)

  பண அளிப்பு

  (b)

  சொத்துக்கள்

  (c)

  வருவாய்

  (d)

  வெளிநாட்டுச் செலவாணி இருப்பு

 6. 3 x 2 = 6
 7. பேரியல் பொருளியலின் இலக்கணம் தருக.

 8. வளர்ச்சி நிலை அடிப்படையில் பொருளாதாரங்களை வகைப்படுத்துக.

 9. முதலாளித்துவம் என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. பேரியல் பொருளாதாரத்தின் முக்கியதுவத்தை தருக.

 12. முதலாளித்துவத்தின் சிறப்பினை வரிசைப்படுத்துக.

 13. முதலாளித்துவம் மற்றும் சமத்துவத்தை வேறுபடுத்துக

 14. 2 x 5 = 10
 15. பேரினப் பொருளியலின் பரப்பெல்லையை விவரி.

 16. முதலாளித்துவ, சமத்துவம், கலப்புதுவம் இவற்றின் தன்மைகளை ஒப்பிடுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about பேரியல் பொருளாதாரம் மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment