" /> -->

தேசிய வருவாய் மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. உற்பத்திக்காரணியின் செலவின் அடிப்படையிலான NNP

  (a)

  தேசிய வருவாய்

  (b)

  உள்நாட்டு வருமானம்

  (c)

  தலை வீத வருமானம்

  (d)

  சம்பளம்

 2. ________ ஆல் தேசிய வருவாயை வகுத்தால் தலைவீத வருமானம் கண்டறியலாம்

  (a)

  உற்பத்தி

  (b)

  நாட்டின் மக்கள் தொகை

  (c)

  செலவு

  (d)

  GNP

 3. NNP யிலிருந்து வெளிநாட்டு காரணிகளின் நிகர வருமானம் கழிக்கப்பட்டால் கிடைக்கும் நிகர மதிப்பு _________

  (a)

  மொத்த தேசிய உற்பத்தி

  (b)

  செலவிடக்கூடிய வருமானம்

  (c)

  நிகர தேசிய உற்பத்தி

  (d)

  தனிநபர் வருமானம்

 4. பணவீக்கத்திற்கு சரிபடுத்தப்பட்ட தேசிய வருவாயின் மதிப்பு ______ என அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  பணவீக்க வீதம்

  (b)

  செலவிடக்கூடிய வருமானம்

  (c)

  GNP

  (d)

  உண்மைத் தேசிய வருவாய்

 5. மிக அதிக அளவிலான தேசிய வருவாய் _______ லிருந்து வருகிறது.

  (a)

  தனியார் துறை

  (b)

  உள்துறை

  (c)

  பொதுத் துறை

  (d)

  எதுவும் இல்லை

 6. 3 x 2 = 6
 7. தேசிய வருவாய் இலக்கணம் கூறுக.

 8. NNP க்கும் NDP க்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

 9. GDP குறைப்பான் இலக்கணம் தருக

 10. 3 x 3 = 9
 11.  தலைவீத வருமானம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

 12.  செலவுமுறை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக.

 13. தேசிய வருவாயின் பயன்களைப் பட்டியிலிடுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. தேசிய வருவாயின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

 16. பொருளாதார ஆய்வில், சமூகக் கணக்கிடுதலின் அவசியத்தை விவாதி

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about தேசிய வருவாய் மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment