" /> -->

இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. சீனாவில் 1911ஆம் ஆண்டில் நடந்த புரட்சிக்கு ஏதேனும் மூன்றுகாரணிகளைக் குறிப்பிடுக.

 2. கோமிங்டாங்கும் 1928ஆம் ஆண்டு சீனாவில் எவ்வாறு நடுவண் அரசை ஏற்படுத்தினார்கள் என்பதை விளக்குக.

 3. மார்ஷல் திட்டம் என்றால் என்ன?

 4. மேற்கத்திய நாடுகளின் தேவையின் பொருட்டே இஸ்ரேல்
  உருவாக்கப்பட்டதென்பது சூயஸ் கால்வாய் பிரச்சனையில் உறுதியானது – விளக்குக.

 5. மூன்றாம் உலக நாடுகள் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

 6. கியூபாவின் ஏவுகணைச் சிக்கல் எவ்வாறு செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டது?

 7. 'டாக்டர் சன்யாட் சென்' பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக

 8. பொதுவுடைமை கட்டுக்குள் வைக்க ட்றுமீனின் வரையறை எழுதுக

 9. கியூபாவின் புரட்சிப் பற்றி எழுதுக

 10. சோவியத் நாட்டின் பிளவு பற்றி குறிப்பு வரைக

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் - இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 10th Social Science - The World After World War II Two Marks Question Paper )

Write your Comment