" /> -->

10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் Geography map TN

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:20:00 Hrs
Total Marks : 20
  2 x 10 = 20
 1. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆறுகள் , மண் பரவல் மற்றும் காடுகளின் வகைகளை வரைபடத்தில் குறிக்கவும்.

 2. முக்கிய பயிர் விளையும் பகுதிகள், தாதுக்கள், விமான நிலையங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களைத் தமிழநாடு வரைபடத்தில் குறிக்கவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புவியியல் பாடத்தின் MAP முக்கிய வினாக்கள் ( 10th standard social science subject map important questions )

Write your Comment