கணக்கியலின் கருத்துக் கட்டமைப்பு ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:15:00 Hrs
Total Marks : 15
  15 x 1 = 15
 1. வணிகத்தின் உரிமையாளர் இட்ட முதலிற்கு, வணிக நிறுவனம் கடன்பட்டிருக்கிறது என்பதை கூறும் கருத்து

  (a)

  பண மதிப்பீட்டுக் கருத்து

  (b)

  அடக்கவிலை கருத்து

  (c)

  வணிகத்தனித்தன்மை கருத்து

  (d)

  இரட்டைத்தன்மை கருத்து

 2. GAAP என்பது:

  (a)

  பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளடப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கைகள்

  (b)

  பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகள்

  (c)

  பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் வழிமுறைகள்

  (d)

  இவற்றுள் ஏதுமில்லை

 3. இந்தியாவில், கணக்கியல் தரநிலைகளை வழங்கும் அமைப்பு

  (a)

  இந்திய மைய வங்கி

  (b)

  இந்திய அடக்கவிலை மற்றும் கணக்காளர் நிறுவனம்

  (c)

  உச்ச நீதி மன்றம்

  (d)

  இந்தியப் பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனம்

 4. தனித்தன்மை அனுமானமானது நிறுவனத்தை இவரிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டும்

  (a)

  உரிமையாளர்

  (b)

  வங்கியர்

  (c)

  கடனீந்தோர்

  (d)

  அரசு

 5. நிறுவனத் தொடர்ச்சி அனுமானத்தின்படி நிறுவனத்தின் ஆயுள்

  (a)

  மிக குருக்கலானது என்று கூறுகின்றது

  (b)

  மிக நீளமானது என்று கூறுகின்றது

  (c)

  நீடித்த வாழ்வு இல்லை என்று கூறுகின்றது

  (d)

  இவற்றில் ஏதுமில்லை

 6. குறிப்பிட்ட கணக்காண்டின் அடக்கவிலை 

  (a)

  பொரருத்துகை கருத்து

  (b)

  புராதன அடக்கவிலை கருத்து

  (c)

  முழு வெளிப்பாட்டுக் கருத்து

  (d)

  வருவாய் தீர்வுக்கு கருத்து

 7. இரட்டைத் தன்மைக் கருத்துப்படி ஒவ்வொரு வணிக நடவடிக்கையும்

  (a)

  மூன்று தன்மைகளை கொண்டுள்ளது

  (b)

  ஒரு தன்மையுடையது

  (c)

  இரு தன்மையுடையது

  (d)

  ரொக்கத் தன்மையுடையது

 8. _______ முறையில் இரட்டைத் தன்மைக் கருத்து அடிப்படையில் கணக்கு ஏடுகள் பதியப்படுகின்றன.

  (a)

  ஒற்றைப்பதிவு முறை

  (b)

  இரட்டைப்பதிவு முறை

  (c)

  கணக்கேடுகள் பராமரிப்பு

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 9. ASP என்பது _______ 

  (a)

  கணக்கியல் தரநிலை வாரியம்

  (b)

  கணக்கியல் தரநிலை வியாபாரம்

  (c)

  கணக்கியல் தரநிலை புத்தகம்

  (d)

  இவற்றில் ஏதும் இல்லை

 10. முதல் - _______ ________

  (a)

  சொத்துக்கள் பொறுப்புகள்

  (b)

  சொத்துக்கள் - பொறுப்புகள்

  (c)

  சொத்துக்கள் கடனீந்தோர்

  (d)

  இவற்றில் ஏதும் இல்லை

 11. சொத்துக்கள் - _______ _________

  (a)

  முதல் - பொறுப்புகள்

  (b)

  முதல் + கடனீந்தோர்

  (c)

  முதல் - கடனீந்தோர்

  (d)

  முதல் + பொறுப்புகள்

 12. உண்மை உணர்த்தும் கொள்கை முக்கியமான தகவல்களை _______________ 

  (a)

  வெளிப்படுத்தக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்

  (b)

  வெளிப்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும்

  (c)

  கட்டாயம் தெரிவிக்க கூடியதாய் இருக்க வேண்டும்

  (d)

  இவை ஏதுமில்லை

 13. இரட்டைத் தன்மைக் கருத்து _________________  க்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது.

  (a)

  குறிப்பேட்டு

  (b)

  பேரேட்டு

  (c)

  ஒற்றைப் பதிவு முறை

  (d)

  இரட்டைப் பதிவு முறை

 14. ஈட்டிய ஆதாயத்தைக் குறிப்பது _________________ 

  (a)

  வருவாய்

  (b)

  கொள்முதல்

  (c)

  விற்பனை

  (d)

  இலாபம்

 15. கணக்கியலின் ஆதாரத் தூண்களாக விளங்குபவை _________________ 

  (a)

  அடிப்படை அனுமானங்கள்

  (b)

  எதிர்பார்க்கும் நட்டங்கள் 

  (c)

  நிறுவனத் தொடர்ச்சி

  (d)

  கணக்கியல் கருத்துகள்

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் Chapter 2 கணக்கியலின் கருத்துக் கட்டமைப்பு ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Accountancy Chapter 2 Conceptual Framework of Accounting One Marks Model Question Paper )

Write your Comment