கணினிமையக் கணக்கியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. கணினி என்றால் என்ன?

 2. கணினிமயக் கணக்கியல் முறை என்றால் என்ன?

 3. வன்பொருள் என்றால் என்ன?

 4. மென்பொருள் என்றால் என்ன?

 5. கணக்கியல் மென்பொருள் என்றால் என்ன?

 6. ஏதேனும் இரண்டு கணக்கியல் தொகுப்பின் பெயரைக் குறிப்பிடவும்.

 7. ஆயத்த மென்பொருள்களுக்கான உதாரணங்களில் ஏதேனும் இரண்டைத் தரவும்

 8. கணக்குகள் குழுப்படுத்துதல் என்றால் என்ன?

 9. மதியோட்டுக் குறிமுறை என்றால் என்ன?

 10. கணக்கியலில் கணினியின் பயன்பாட்டினை எழுதுக. 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - கணினிமையக் கணக்கியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Accountancy - Computerised Accounting Two Marks Questions Paper )

Write your Comment