கணக்கியலின் கருத்துக் கட்டமைப்பு மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. பொருத்துகை கருத்து என்றால் என்ன? ஏன் ஒரு வணிக அமைப்பு இக்கருத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும்?

 2. ‘பணம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் மட்டுமே கணக்கியலில் பதியப்படுதல் வேண்டும்’ – விவரி.

 3. கணக்கியல் தரநிலைகள் குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக.

 4. வணிகத்தன்மை கருத்து பற்றி விளக்குக.

 5. நிலைத்தன்மை மரபு குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக

 6. முன்னெச்சரிக்கை மரபு பற்றி விளக்குக.

 7. அடக்கவிலைக் கருத்துகளின் குறைபாடுகள் யாவை?

 8. குறிப்பு வரைக: (i) அடக்கவிலைக் கருத்து
  (ii) வருவாய் தீர்வு கருத்து

 9. கணக்கியல் தரநிலைகளின் தேவை யாது?

 10. கணக்கியலின் கோட்பாடுகளில் ஏதேனும் மூன்றினை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - கணக்கியலின் கருத்துக் கட்டமைப்பு மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Accountancy Conceptual Framework Of Accounting Three Marks Questions )

Write your Comment