கணக்கியலின் கருத்துக் கட்டமைப்பு இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. கணக்கேடுகள் பராமரிப்பை வரையறு

 2. தீர்வு கருத்து பற்றி சுருக்கமாக விவரிக்க

 3. நிறுவன தொடர்ச்சி அனுமானம் குறித்து சிறு குறிப்பு வரைக.

 4. கணக்கேடுகள் பராமரிப்பு, கணக்கியல் மற்றஉம் கணக்குப் பதிவியலுக்கான உறவுமுறையினை விளக்குக.

 5. கணக்கேடுகள் பராமரிப்பின் நோக்கங்கள் யாவை?

 6. "இரட்டைதன்மை கருத்து" பற்றி குறிப்பு வரைக.

 7. "உண்மை ஆதாரக் கருத்தது" - குறிப்பு வரைக.

 8. கணக்கியல் என்றால் என்ன?

 9. கணக்கியல் தரநிலையின் இலக்கணம் தருக.

 10. பன்னாட்டு நிதிஅறிக்கை தரநிலைகள் குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - கணக்கியலின் கருத்துக் கட்டமைப்பு இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Accountancy - Conceptual Framework of Accounting Two Mark Model Question Paper )

Write your Comment