தேய்மானக் கணக்கியல் - மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. 1.1.2018 அன்று ஒரு நிறுவனம் ரூ. 9,000 மதிப்புள்ள இயந்திரம் ஒன்றை வாங்கியது. நிறுவுகைச் செலவாக ரூ. 1,000 செலவழித்தது. குறைந்து செல் மதிப்பு முறையில் ஆண்டுக்கு தேய்மானம்
  15% என்ற விகிதத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கு தேய்மானத் தொகையை கணக்கிடவும். கணக்குகள் மார்ச் 31 ல் முடிக்கப்பெற்றன.

 2. ஜாய் என்ற நிறுவனம் 1.4.2016 அன்று ரூ. 75,000-க்கு இயந்திரம் ஒன்றை வாங்கியது. 31.3.2018
  அன்று ரூ.62,000-க்கு அவ்வியந்திரத்தை விற்பனை செய்தது. நிலைத் தவணை முறையில்
  தேய்மானம் ஆண்டுக்கு 10% நீக்கப்படவேண்டும். ஆண்டுதோறும் கணக்குகள் மார்ச் 31-ல் முடிக்கப்படுகிறது. விற்ற இயந்திரத்தின் மீதான இலாபம் அல்லது நட்டத்தை கணக்கிடுக

 3. தேய்மானம் நீக்க வேண்டியதன் நோக்கங்கள் யாவை?

 4. தேய்மானம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் யாவை?

 5. நேர்க்கோட்டு முறையில் தேய்மானம் கணக்கிடுதலின் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள் யாவை?

 6. குறைந்து செல் மதிப்பு முறையின் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகளைக் கூறவும்.

 7. தேய்மானம் கணக்கிடுதலில் நேர்க்கோட்டு முறை, குறைந்து செல் மதிப்பு முறை இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை பட்டியலிடுக.

 8. கீழ்க்கண்ட விவரங்களைக் கொண்டு, நேர்க்கோட்டு முறையில் தேய்மான விகிதம் காண்க.
  1.1.2018 அன்று ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரம் வாங்கியது ரூ. 38,000
  1.1.2018 அன்று பழுது பார்த்தல் செலவு செய்தது ரூ. 12,000
  இயந்திரத்தின் எதிர் நோக்கும் பயனளிப்பு காலம்: 4 ஆண்டுகள்
  எதிர்நோக்கும் இறுதி மதிப்பு ரூ. 6,000

 9. நேர்க்கோட்டு முறையில் தேய்மான விகிதம் காண்க
  இயந்திரம் வாங்கிய விலை ரூ. 80,000
  முதலாக்கம் செய்ய வேண்டிய செலவுகள் ரூ. 20,000
  எதிர்நோக்கும் இறுதி மதிப்பு ரூ. 4,000
  எதிர்நோக்கும் பயனளிப்பு காலம் : 4 ஆண்டுகள்

 10. ஜனவரி 1,2015 அன்று ரூ. 400000 மதிப்புள்ள இயந்திரம் வாங்கப்பட்டது. ரூ. 15000 நிறுவுதல் செலவாகவும், ரூ. 10000 வண்டிக் கட்டணமாகவும் செலவழிக்கப்பட்டது. நேர்க்கோட்டு முறையில் ஆண்டுதோறும் 10%தேய்மானம் நீக்கப்படவேண்டும்.கணக்குகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 31ல் முடிக்கப்பெறுகின்றன. முதல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இயந்திரத்தின் மீதான தேய்மான தொகையைக் கணக்கிடவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - தேய்மானக் கணக்கியல் - மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Accountancy - Depreciation Accounting Three Marks Questions )

Write your Comment