தனியாள் வணிகரின் இறுதிக் கணக்குகள் II - மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. 2017, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளன்று, கீழ்க்கண்ட சரிக்கட்டுதல்களுக்குத் தேவையான சரிக்கட்டுப்பதிவுகள் தருக.
  (i) கொடுபட வேண்டிய சம்பளம் ரூ 1200
  (ii) கொடுபட வேண் டிய வாடகை ரூ 300
  (iii) முன்கூட்டிச் செலுத்திய காப்பீட்டு முனைமம் ரூ 450
  (iv) முதலீடுகள் மீதான கூடியுள்ள வட்டி ரூ 400
  (v) போக்கெழுத வேண்டிய வாராக்கடன் ரூ 200.

 2. கீழ்க்கண்ட சரிக்கட்டுதல்களுக்கு 2018, மார்ச் 31 ம் நாளன்று சரிக்கட்டுப் பதிவுகள் தருக.
  (i) எடுப்புகள் மீதான வட்டி ரூ 50
  (ii) வாராக்கடன் ரூ 500 போக்கெழுதவும்
  (iii) அறைகலன் மீதான தேய்மானம் ரூ 1,000.

 3. 31.3.2016 அன்றைய இருபாய்வின்படி பற்பல கடனாளிகள் ரூ 10,000.
  சரிக்கட்டுதல்: வாராக்கடன் ரூ 300 போக்கெழுதவும்.
  சரிக்கட்டுப் பதிவு தந்து, இவ்விவரம் 2016, மார்ச் 31 ஆம் நாளன்றைய இறுதிக் கணக்குகளில் எவ்வாறு தோன்றும் எனக் காட்டவும்.

 4. இருப்பாய்வின்படி பற்பல கடனாளிகள் ரூ 26,000
  இருப்பாய்வின்படி வாராக்கடன் ரூ 1,000
  சரிக்கட்டுதல்: கூடுதல் வாராக்கடன் ரூ 2,500
  சரிக்கட்டுப் பதிவு தந்து இவ்விவரங்கள் 2016 மார் ச் 31ஆம் நாளைய இறுதிக் கணக்குகளில் எவ்வாறு தோன்றும் எனக் காட்டவும்.

 5. இறுதிக் கணக்குகள் தயாரிக்க வேண்டியதன் தேவை யாது?

 6. வாரா ஐயக்கடன் ஒதுக்கு என்றால் என்ன? ஏன் அது உருவாக்கப்பட வேண்டும்?

 7. இறுதிக் கணக்குகளில் இறுதிச் சரக்கிருப்பு எவ்வாறு மதிப்பிடப்படுகிறது என்பதை விளக்கவும்.

 8. முதல் மீது வட்டி மற்றும் எடுப்புகள் மீது வட்டி குறித்து சரிக்கட்டுப் பதிவுகள் தருக.

 9. வாராக்கடன், வாரா ஐயக்கடன் ஒதுக்கு மற்றும் கடனாளிகள் மீது தள்ளுபடி ஒதுக்கு குறித்த கணக்கியல் செயல்பாடுகள் பற்றி விவரி.

 10. கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் இருப்பாய்விலிருந்து பெறப்பட்டன:

  விவரம் பற்று ரூ வரவு ரூ
  பற்பல கடனாளிகள்   30,000
  பெற்ற தள்ளுபடி   1,000

  இவ்விவரங்கள் இலாப நட்டக் கணக்கிலும் இருப்புநிலைக்குறிப்பிலும் எவ்வாறு தோன்றும் எனக் காட்டவும்

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - தனியாள் வணிகரின் இறுதிக் கணக்குகள் II - மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Accountancy - Final Accounts Of Sole Proprietors II Three Marks Questions )

Write your Comment