தனியாள் வணிகரின் இறுதிக் கணக்குகள் - II இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 18
  9 x 2 = 18
 1. சரிக்கட்டுப் பதிவுகள் என்றால் என்ன?

 2. கொடுபட வேண்டிய செலவு என்றால் என்ன?

 3. முன் கூட்டிச் செலுத்திய செலவு என்றால் என்ன?

 4. கூடியுள்ள வருமானம் என்றால் என்ன?

 5. கடனாளிகள் மீது தள்ளுபடி ஒதுக்கு என்றால் என்ன?

 6. இறுதிக் கணக்குகளைத் தயாரிக்கும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய கோட்பாடுகள் யாவை? 

 7. பயன்தீரா வருமானம் என்றால் என்ன? 

 8. முதலீடுகள் மீது பெற வேண்டிய வட்டி என்றால் என்ன? 

 9. வாராக்கடன் என்றால் என்ன? 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - தனியாள் வணிகரின் இறுதிக் கணக்குகள் - II இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Accountancy - Final Accounts Of Sole Proprietors - II Two Marks Questions )

Write your Comment