கணக்கியல் அறிமுகம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. கணக்கியலின் பொருளை விளக்குக.

 2. கணக்கியலின் பிரிவுகளை சுருக்கமாக கூறுக.

 3. கணக்கியலின் முக்கியத்துவத்தினை விரிவாக விளக்குக

 4. கணக்கியல் தகவல்களில் பின்வரும் பயனீட்டாளர்கள் ஏன் ஆர்வமாக உள்ளனர்? (அ) முதலீட்டாளர்கள்  (ஆ) அரசு

 5. நவீன வணிக உலகில் கணக்காளரின் பங்களிப்பு பற்றி விளக்குக.

 6. கணக்கியலின் நோக்கங்கள் யாவை?

 7. கணக்கியலின் நோக்கங்கள் யாவை?

 8. அகப் பயனீட்டாளர்களை பற்றி எழுதுக.

 9. கீழ்க்காணும் குறுங்கட்டுரையைப் படித்துப் பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். கணக்கியல் வணிகத்தின் மொழியாகும். ஒரு மொழியின் முக்கியமான பணி. அது தகவல் தொடர்புக்கு உதவுவதாக இருக்க வேண்டும் கணக்கேடுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிதித் தகவல்களிலிருந்து, வணிக நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டுத் திறன் மற்றும் நிதிநிலைப் பற்றிய தகவல்களைப் பெறலாம். பயனீட்டாளர்களுக்கு இத்தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
  (i) கணக்கியல் தகவல்களை பயன்படுத்தும் ஏதேனும் இரண்டு புறபயனீட்டாளர்கள் யாவர்?
  (ii) கணக்கியல் தகவல்களை பயன்படுத்தும் ஏதேனும் இரண்டு அகப்பயனீட்டாளர்கள் யாவர்?
  (iii) ஏன் அவர்களுக்கு அந்த கணக்கியல் தகவல்கள் தேவைப்படுகிறது?

 10. குறிப்பு வரைக,
  (i) கொள்முதல் திருப்பம்
  (ii) விற்பனைத் திருப்பம்

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - கணக்கியல் அறிமுகம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Accountancy - Introduction To Accounting Three Marks Questions )

Write your Comment