கணக்கியல் அறிமுகம் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. கணக்கியலை வரையறு.

 2. கணக்கியல் செயல்பாட்டிலுள்ள படிநிலைகள் யாவை?

 3. கணக்கியல் தகவல்களை பதிவு செய்யும் எவையேனும் இரண்டு அடிப்படைகளின் பெயர்களைத் தருக.

 4. நடவடிக்கை என்றால் என்ன?

 5. முதல் என்றால் என்ன?

 6. "சரக்கு" என்றால் என்ன? 

 7. இடாப்பு என்றால் என்ன? 

 8. குறிப்பு வரைக: அ. வருவாய், ஆ. செலவு

 9. எடுப்பு என்றால் என்ன?

 10. இடாப்பு என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - கணக்கியல் அறிமுகம் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Accountancy - Introduction to Accounting Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment