பிழைத் திருத்தம் - மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. பின்வரும் பிழைகள் இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முன் கண்டறியப்பட்டன. அவற்றைத் திருத்துக.
  (அ) ஆனந்துக்கு ரூ.1,000 த்துக்கு கடனுக்கு சரக்கு விற்றது, விற்பனை ஏட்டில் பதிவு செய்யப்படவில்லை.
  (ஆ) இயந்திரம் பழுதுபார்ப்புக்கு ரூ.400 செலுத்தியது, தவறாக இயந்திரக் கணக்கில் எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது.
  (இ) காந்திராஜ்-க்கு ரூ.2,000 சம்பளம் செலுத்தியது, பேரபேரேட்டில் தவறாக அவருடைய கணக்கில் பற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது.

 2. பின்வரும் பிழைகள் இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முன் கண்டறியப்பட்டன. அவற்றைத் திருத்துக.
  (அ) அங்கப்பனுக்கு ரூ.500 செலுத்தியது தவறுதலாக அங்கண்ணன் கணக்கில் பற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) அறைகலன் ரூ.750-க்கு விற்றது, விற்பனைக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
  (இ) பாக்யா பாக்யாவிடமிருந்து சரக்கு ரூ.2,100-க்கு வாங்கியது, தவறுதலாக விற்பனை ஏட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது.
  (ஈ) இயந்திரம் நிறுவுவதற்குச் செலுத்திய கூலி ரூ.1,000 கூலிக் கணக்கில் பற்று
  வைக்கப்பட்டுள்ளது.

 3. பின்வரும் பிழைகள் இருப்பாய்வு தயாரிக்கும்போது கண்டறியப்பட்டன. அவற்றைத் திருத்தவும்.
  (அ) அகிலாவுக்கு ரூ.1,520-க்கு கடனுக்கு சரக்கு விற்றற்றது அவர் கணக்கில் ரூ.1,250 எனப் எடுத்தெழுதப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) நரேந்திரனிடம் கடனுக்கு ரூ.5,500-க்கு சரக்கு கொள்ள்முதல் செய்தது, அவர் கணக்கில் ரூ.5,050 என வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
  (இ) ரவிவர்மனிடமிருந்து கடனுக்கு ரூ.404-க்கு அறைகலன் வாங்கியது, அறைகலன் கணக்கில் ரூ.440 எனப் பற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது.
  (ஈ) ரூ.2,000 ரொக்கத்திற்கு இயந்திரம் வாங்கியது, பேரேட்டில் இயந்திரக் கணக்கில் எடுத்து எழுதப்படாமல் உள்ளது.
  (உ) கொள்முதல் ஏட்டின் கூட்டுத்தொகை ரூ.899 முன் எடுத்து எழுதும் போது ரூ.989 என எழுதப்பட்டுள்ளது

 4. விதிப்பிழையைப் பற்றிய குறிப்பை எடுத்துக்காட்டுடன் எழுதவும்.

 5. அனாமத்துக் கணக்குப் பற்றிக் குறிப்பு எழுதவும்

 6. இருப்பாய்வு வெளிப்படுத்தாத பிழைகள் யாவை?

 7. இருப்பாய்வு வெளிக்காட்டும் பிழைகள் யாவை?

 8. பின்வரும் பிழைகள் இருப்பாய்வு தயாரித்தபின் கண்டறியப்பட்டன.வித்தியாசத் தொகை அனாமத்துக் கணக்கில் போடப்பட்டுள்ளது.அவற்றைத் திருத்தம் செய்யவும்
  அ) கொள்முதல் ஏட்டின் கூட்டுத்தொகை முன் எடுத்து எழுதும் போது ரூ.70 குறைவாக எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது
  ஆ) விற்பனை ஏட்டின் கூட்டுத்தொகை முன் எடுத்து எழுதும் போது ரூ.340 அதிகமாக எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது
  இ) கொள்முதல் ஏட்டின் மொத்தம் முன் எடுத்து எழுதும் போது ரூ.150 அதிகமாகக் எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது
  ஈ) விற்பனை ஏட்டின் கூட்டுதொகையை முன் எடுத்து எழுதும் போது ரூ.200 குறைவாக எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது
  உ) கொள்முதல் திருப்ப ஏட்டின் கூட்டுத்தொகை முன் எடுத்து எழுதும் போது ரூ.350 குறைவாகக் எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது

 9. கணக்கியலின் பல்வேறு நிலைகளில் நிகழும் பிழைகளை எழுதுக.

 10. இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முன் பிழைகளைக் கண்டறிய செய்ய வேண்டியன யாவை? 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் பிழைத் திருத்தம் - மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Accountancy Rectification Of Errors Three Marks Questions )

Write your Comment