பிழைத் திருத்தம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முன் கீழ்க்கண்ட பிழைகள் கண்டறியப்பட்டன. அவற்றைத் திருத்தவும்.
  (அ) கொள்முதல் திருப்ப ஏட்டில் ரூ.500 குறைவாகக் கூட்டப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) கொள்முதல் திருப்ப ஏட்டில் ரூ.600 அதிகமாகக் கூட்டப்பட்டுள்ளது.
  (இ) விற்பனைத் திருப்ப ஏட்டில் ரூ.700 குறைவாகக் கூட்டப்பட்டுள்ளது.
  (ஈ) விற்பனைத் திருப்ப ஏட்டில் ரூ.800 அதிகமாகக் கூட்டப்பட்டுள்ளது

 2. பின்வரும் பிழைகள், இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முன் கண்டறியப்பட்டன. அவற்றைத் திருத்தவும்.
  (அ) பெற்ற வாடகைவாடகைக் கணக்கின் கூட்டுத்தொகை ரூ.900 குறைவாக எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) பெற்ற வாடகைவாடகைக் கணக்கின் கூட்டுத்தொகை ரூ.1,000 அதிகமாக எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது.
  (இ) சம்பள சம்பளக் கணக்கின் கூட்டுத் தொகை ரூ.1,100 குறைவாக எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது.
  (ஈ) சம்பள சம்பளக் கணக்கின் கூட்டுத் தொகை ரூ.1,200 கூடுதலாக எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது.

 3. பகுதி விடுபிழை என்றால் என்ன?

 4. ஈடுசெய் பிழைகள் என்றால் என்ன?

 5. இருப்பாய்வு தயாரித்தபின் கண்டறியப்பட்ட பின்வரும் பிழைகளைத் திருத்தம் செய்யவும்.
  (அ) வாடகை செலுத்தியது முன் எடுத்து எழுதும் போது அடுத்த பக்கத்தில் ரூ.500 குறைவாக எழுதப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) கூலி செலுத்தியது முன் எடுத்து எழுதும் போது ரூ.250 கூடுதலாக எழுதப்பட்டுள்ளது.

 6. இருப்பாய்வு தயாரித்த பின் கண்டறியப்பட்ட பின்வரும் பிழைகளை திருத்துவதற்கான குறிப்பேட்டுப் பதிவுகளைத் தரவும்:
  (அ) விற்பனை ஏட்டில் ரூ.1,000 குறைவாகக் கூட்டப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) ரூ.500 கூலி செலுத்தியது தவறாக இயந்திரக் கணக்கில் எடுத்து எழுதப்பட்டுள்ளது.

 7. இருப்பாய்வு தயாரித்தபின் கண்டறியப்பட்ட பின்வரும் பிழைகளைத் திருத்தம் செய்யவும்.
  (அ) கொள்முதல் ஏட்டில் ரூ.900 குறைவாகக் கூட்டப்பட்டுள்ளது.
  (ஆ) பழைய அறைகலன் விற்றது ரூ.1,000 விற்பனைக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது.
  (இ) அருளிடமிருந்து கடனுக்கு ரூ.1,500 க்கு சரக்கு வாங்கியது ஏடுகளில் பதிவு செய்யப்படவில்லை

 8. பிழை என்றால் என்ன?

 9. விடுபிழை என்றால் என்ன?

 10. செய்பிழை என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - பிழைத் திருத்தம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் ( 11th Accountancy - Rectification Of Errors Two Marks Question Paper )

Write your Comment