துணை ஏடுகள் - I இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. விற்பனை ஏடு என்றால் என்ன?

 2. விற்பனைத் திருப்ப ஏடு என்றால் என்ன?

 3. பற்றுக்குறிப்பு என்றால் என்ன?

 4. மாற்றுச் சீட்டின் வரைவிலக்கணம் தருக.

 5. தொடக்கப்பதிவு என்றான்றால் என்ன?

 6. திருத்தப் பதிவுகள் என்றால் என்ன?  

 7. மாற்றுச் சீட்டுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

 8. சலுகை நாட்கள் என்றால் என்ன?

 9. மாற்றுச் சீட்டை ஒய்வுபடுத்துதல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

 10. மாற்றுச் சீட்டைப் புதுப்பித்தல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - துணை ஏடுகள் I இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Accountancy - Subsidiary Books - I Two Marks Questions Paper )

Write your Comment