துணை ஏடுகள் - II மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  10 x 1 = 10
 1. ரொக்க ஏடு ஒரு

  (a)

  துணை ஏடு

  (b)

  முதன்மை ஏடு

  (c)

  உரிய குறிப்பேடு

  (d)

  துணையேடு மற்றும் முதன்மை ஏடு இரண்டு

 2. ஒரு நடவடிக்கையின் பற்று மற்றும் வரவுத் தன்மைகளை ரொக்க ஏட்டில் பதிந்தால், அது

  (a)

  எதிர்ப்பதிவு

  (b)

  கூட்டுப் பதிவு

  (c)

  ஒற்றைப் பதிவு

  (d)

  சாதாரணப் பதிவு

 3. சில்லறை ரொக்க ஏட்டின் இருப்பு

  (a)

  ஒரு செலவு

  (b)

  ஒரு இலாபம்

  (c)

  ஒரு சொத்து 

  (d)

  ஒரு பொறுப்பு 

 4. சிறிய செலவினங்களைப் பதியும் ஏடு

  (a)

  ரொக்க ஏடு

  (b)

  கொள்முதல் ஏடு

  (c)

  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச் சீட்டு ஏடு

  (d)

  சில்லறை ரொக்க ஏடு

 5. ரொக்கத்திற்கு சரக்கு வாங்குதல் பதியப்படும் ஏடு 

  (a)

  ரொக்க ஏடு 

  (b)

  கொள்முதல் ஏடு 

  (c)

  முதற்குறிப்பேடு 

  (d)

  பேரேடு 

 6. ரொக்க ஏட்டின் ரொக்கப் பத்தி இருப்பு காட்டுவது 

  (a)

  நிகர வருமானம் 

  (b)

  கையிருப்பு ரொக்கம் 

  (c)

  மொத்த லாபம் 

  (d)

  நிகர லாபம் 

 7. வசூலுக்கனுப்பட்ட காசோலை அவமதிக்கப்பட்டால், பற்று செய்யப்படும் கணக்கு 

  (a)

  சரக்கீந்தோர் க/கு 

  (b)

  வங்கி க/கு 

  (c)

  வாடிக்கையாளர் க/கு 

  (d)

  உரிமையர் க/கு 

 8. நாம் வழங்கிய காசோலை அவமதிக்கப்பட்டால் வரவு செய்யப்படும் கணக்கு 

  (a)

  சரக்கீந்தோர் க/கு 

  (b)

  வாடிக்கையாளர் க/கு 

  (c)

  உரிமையர் க/கு 

  (d)

  வங்கி க/கு 

 9. பெறப்பட்ட காசோலை அன்றே வங்கியில் செலுத்தப்பட்டால் பற்று வைக்க வேண்டிய கணக்கு 

  (a)

  வங்கி க/கு 

  (b)

  ரொக்க க/கு 

  (c)

  வாடிக்கையாளர் க/கு 

  (d)

  இவற்றில் ஏதும் இல்லை 

 10. ரொக்க ஏடு பராமரிக்கப்படும் போது, தனியாக ரொக்கக் கணக்கு மற்றும்  ________ கணக்கு பேரேட்டில் தயாரிக்க வேண்டியதில்லை.

  (a)

  ரொக்கக் கணக்கு 

  (b)

  வங்கி கணக்கு 

  (c)

  எடுப்பு கணக்கு 

  (d)

  தள்ளுபடி கணக்கு 

 11. 4 x 1 = 4
 12. அளித்த தள்ளுபடி

 13. (1)

  வரவுப் பக்கம்

 14. பெற்றத் தள்ளுபடி

 15. (2)

  கடனாளி

 16. ரொக்கப் பெறுதல்கள்

 17. (3)

  பற்றுப் பக்கம்

 18. ரொக்கச் செலுத்தல்கள்

 19. (4)

  கடனீந்தோர்

  2 x 2 = 4
 20. (I) முப்பத்தி ரொக்க ஏட்டின் இரு பக்கங்களிலும் எதிர்பதிவு தோன்றும்.
  (II) சிறிய ரொக்கச் செலவுகளை பதிவு செய்ய பேரேடு பராமரிக்கப்படுகிறது.
  (III) அடுத்த கணக்காண்டின் தொடக்கத்தில் முதன்மைக் காசாளரிடம் பெறுகின்ற தொகை பெற்ற தொகைப்பத்தியில் ரொக்க கணக்கு என்று எழுதப்படும்.
  (அ) I மட்டும் சரி
  (ஆ) II மட்டும் சரி
  (இ) I மற்றும் III சரி
  (ஈ) I, II மற்றும் III சரி

 21. (I) தொகைகள் ஒரு மாதத்திற்குள் திரும்பச் செலுத்தினால் 5% தள்ளுபடியும், தொகைகள் இரண்டு மாதங்களுக்குள் திரும்பச் செலுத்தினால் 3% தள்ளுபடியும் வழங்கப்படும்.
  (II) ரொக்க நடவடிக்கைகள் என்பது வங்கி நடவடிக்கைகளையும் உள்ளடக்குவதாக இருக்கலாம்.
  (III) ரொக்க ஏடு ஒரு ரொக்கக் கணக்காகவும் செயல்படுவதால் இதனை வழக்கமாக இருப்புக் கட்ட தேவையில்லை.
  (அ) I மட்டும் சரி
  (ஆ) II மட்டும் சரி
  (இ) I மற்றும் III சரி
  (ஈ) I, II மற்றும் III சரி

 22. 6 x 2 = 12
 23. ரொக்க ஏடு என்றால் என்ன?

 24. ரொக்க ஏட்டின் வகைகள் யாவை?

 25. இருபத்தி ரொக்க ஏடு என்றால் என்ன

 26. ரொக்கத் தள்ளுபடி என்றால் என்ன?

 27. வியாபாரத் தள்ளுபடி என்றால் என்ன?

 28. சில்லறை ரொக்க ஏட்டின் வகைகள் யாவை?`

 29. 5 x 3 = 15
 30. சில்லறை ரொக்க ஏட்டில் முன் பண மீட்பு முறையின் பொருளை விளக்குக.

 31. சில்லறை ரொக்க ஏடு பராமரிப்பதால் உண்டாகும் நன்மைகளை எழுதுக.

 32. ரொக்க ஏட்டில் தள்ளுபடியைப் பதிவு செய்வது பற்றி குறிப்பு வரைக

 33. எதிர்ப் பதிவை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

 34. ரொக்க ஏட்டின்  நன்மைகள் யாவை?

 35. 3 x 5 = 15
 36. 2017, மே மாதத்திற்காற்கான சேஷாத்ரி அவர்களின் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை தனிப்பத்தி ரொக்க ஏட்டில் பதிவு செய்க.

  மே   ரூ 
  1 கையிருப்பு ரொக்கம்  40,000
  5 ஸ்வாதியிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம்  4,000
  7 கூலி ரொக்கமாக  கொடுத்தது 2,000
  10 சசிகலாவிடமிருந்து ரொக்கத்திற்கு கொள்முதல் செய்தது 6,000
  15 ரொக்கத்திற்கு விற்பனை செய்த 9,000
  18 கணிப்பொறி வாங்கியது 15,000
  22 சபாபதிக்கு ரொக்கம் செலுத்தியது 5,000
  28 சம்பளம் கொடுத்தது 2,500
  30 வட்டிப் பெற்றது 500
 37. சந்திரனின் ரொக்கம் மற்றும் தள்ளுபடி பத்திகளுடைய ரொக்க ஏட்டில் கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்க.

  2017 நவ   ரூ
  1 ரொக்க இருப்பு 22,000
  2. ரொக்க விற்பனை 14,000
  3. கோவிந்தனுக்கு கடனுக்கு விற்றது 12,000
  4 பலராமனிடம் கடனுக்கு கொள்முதல் செய்தது 27,000
  5 ரொக்கக் கொள்முதல் 8,800
  8 கோவிந்தனிடமிருந்து 2% ரொக்க தள்ளுபடி கழித்தது
  போக மீதி தொகைப் பெறப்பட்டது
   
  12 பலராமனுக்கு ரூ 26,800 பணம் செலுத்தி அவர்
  கணக்கு முழுவதும் தீர்க்கப்பட்டது
   
  15 சொந்த தேவைக்கு பணம் எடுத்தது 4,000
  28 ரொக்கம் வங்கியில் செலுத்தியது 5,000
  29 மதன் தரவேண்டியது ரூ 5,000. ரூ 4,800 செலுத்தி அவர் கணக்கைத் தீர்த்துக் கொண்டார்.   
  30 சம்பளம் ரொக்கமாக அளித்தது  4,000
 38. சுந்தரி என்பவரின் ரொக்கம், வங்கி மற்றும் தள்ளுபடி பத்திகளுடைய க்க ஏட்டில் கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளைப் பதிவுசெய்க.

  2017 ஏப்ரல்   ரூ
  1 தொழில் ரொக்கத்துடன் தொடங்கியது 80,000
  1 வங்கி இருப்பு 44,000
  10 காசோலை செலுத்தி சரக்கு வாங்கியது 13,850
  11 அறைகலன் ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது 9,500
  18 எழுது பொருள் ரொக்கம் கொடுத்து வாங்கியது 1,850
  20 சந்தோஷ் என்பவரிடமிருந்து காசோலைப் பெற்று அதை வங்கியில்
  செலுத்தியது ரூ 6,800 அவருக்கு அளித்த தள்ளுபடி
  200
  22 காசோலை ரமாவிற்கு அளித்தது 4,000
  24 முரளிதரன் என்பவருக்கு பாதி காசோலையாகவும்,
  பாதி ரொக்கமாகவும் செலுத்தியது
  12,400
    அவரிடமிருந்து பெற்ற தள்ளுபடி 100
  25 வங்கி மூலம் சம்பளம் கொடுத்தது 6,500
  27 வங்கியிலிருந்து பணம் எடுத்தது 1,000
  31 வங்கி பாதுகாப்ாப்பு பெட்டகத்திற்காக வங்கி எடுத்துக் கொண்ட வாடகை 150

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - துணை ஏடுகள் - II மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Accountancy - Subsidiary Books - II Model Question Paper )

Write your Comment