துணை ஏடுகள் II இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. ரொக்க ஏடு என்றால் என்ன?

 2. ரொக்க ஏட்டின் வகைகள் யாவை?

 3. இருபத்தி ரொக்க ஏடு என்றால் என்ன

 4. இருபத்தி ரொக்க ஏட்டின் படிவம் தருக.

 5. முப்பத்தி ரொக்க ஏடு என்றால் என்ன?

 6. முப்பத்தி ரொக்க ஏட்டின் மாதிரிப் படிவம் தருக.

 7. பாகுப்படுத்தப்பட்ட சில்லரை ரொக்க ஏட்டின் மாதிரிப்படிவம் தருக.

 8. சில்லறை ரொக்க ஏட்டின் வகைகள் யாவை?`

 9. சாதாரண சில்லறை ரொக்க ஏட்டின் ஏடு என்றால் என்ன?

 10. பாகுப்படுத்தப்பட்ட சில்லறை ரொக்க ஏடு என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - துணை ஏடுகள் II இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Accountancy- Subsidiary Books II Two Marks Questions )

Write your Comment