இருப்பாய்வு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. இருப்பாய்வு என்றால் என்ன?

 2. இருப்பாய்வின் படிவம் தருக

 3. இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முறைகள் யாவை?

 4. கீழ்கண்ட கணக்குகளின் இருப்புகள் இருப்பாய்வில் பற்றுப்பத்தியில் இடம் பெறுமா அல்லது வரவுப்பத்தியில் இடம் பெறுமா எனக் காட்டிடுக:
  (i) வெளித்தூக்குக்கூலி
  (ii) உள்தூக்கு கூலி
  (iii) விற்பனை
  (iv) கொள்முதல்
  (v) வாராக்கடன்
  (vi) வட்டிச் செலுத்தியது
  (vii) வட்டிப் பெற்றது
  (viii) தள்ளுபடிப் பெற்றது
  (ix) முதல்
  (x) எடுப்புகள்
  (xi) விற்பனைத்திருப்பம்
  (xii) கொள்முதல் திருப்பம்

 5. இருப்பாய்வு வரைவிலக்கணம் தருக.

 6. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்குகளின் இருப்புகளைக் கண்டறிந்து, அவை இருப்பாய்வில் பற்றுப்பத்தியில் இடம்பெறுமா அல்லது வரவு பத்தியில் இடம் பெறுமா எனக் காட்டுக.
  (i) பற்பல கடனாளிகள்
  (ii) பற்பல கடனீந்தோர்
  (iii) கை ரொக்கம்
  (iv) வங்கி மேல்வரைப்பற்று
  (v) சம்பளம்
  (vi) தள்ளுபடி அளித்தது
  (vii) பொறி இயந்திரம்
  (viii) அறைகலன்

 7. இருப்பாய்வு தயாரிப்பதன் நோக்கங்கள் யாவை?

 8. இருப்பாய்வின் நன்மைகளைக் கூறுக.

 9. இருப்பாய்வு உடன்படுவது எந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் என்பதை விளக்குக.

 10. கீழ்க்கண்ட கணக்குகளின் இருப்புகள் இருப்பாய்வில் பற்றுப்பத்தியில் இடம் பெறுமா அல்லது வரவுப்பத்தியில் இடம் பெறுமா எனக் காட்டிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் - இருப்பாய்வு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Accountancy - Trial Balance Two Marks Questions )

Write your Comment