இருப்பாய்வு மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. இருப்பாய்வு என்பது ஒரு

  (a)

  அறிக்கை

  (b)

  கணக்கு

  (c)

  பேரேடு

  (d)

  குறிப்பேடு

 2. பேரேட்டுக் கணக்குகளை தயாரித்து முடித்தவுடன் அடுத்து தயாரிக்கப்படுவது

  (a)

  வியாபாரக்ாபாரக் கணக்கு

  (b)

  இருப்பாய்வு

  (c)

  குறிப்பேடு

  (d)

  இலாபநட்டக் கணக்கு

 3. கீழ்கண்டவற்றில் எது / எவை இருப்பாய்வு தயாரிப்பதன்நோக்கங்களாகும்

  (a)

  அனைத்து பேரேட்டுக் கணக்குகளின் சுருக்கத்தைத் தருவது.

  (b)

  இறுதிக் கணக்குகளைத் தயாரிக்க உதவுவது

  (c)

  கணக்குகளின் கணக்கீட்டுச் சரித்தன்மையைப் பரிசோதிப்பது

  (d)

  (அ), (ஆ) மற்றும் (இ)

 4. பின்வரும் எந்த முறை அல்லது முறைகளில் இருப்பாய்வு தயாரிக்கப்படுகிறது?

  (a)

  இருப்பு முறை

  (b)

  மொத்தத் தொகை முறை

  (c)

  மொத்தத் தோகை முறை மற்றும் இருப்பு முறை

  (d)

  (அ), (ஆ) மற்றும் (இ)

 5. இருப்பாய்வில் பற்றுப்பத்தியின் மொத்தமும் வரவுப்பத்தியின் மொத்தமும் வேறுபட்டால் அதை எடுத்து எழுத வேண்டிய கணக்கு

  (a)

  வியாபாராபார கணக்கு

  (b)

  வே வேறுபாட்டு கணக்கு

  (c)

  அனாமத்து கணக்கு

  (d)

  இதர கணக்கு

 6. அனாமத்துக் கணக்கின் பற்று இருப்பு, இருப்பு நிலைக் குறிப்பில் ______ பக்கத்தில் தோன்றும்.

  (a)

  சொத்துக்கள்

  (b)

  பொறுப்புகள்

  (c)

  இரண்டும்

  (d)

  எவை எதுவுமில்லை

 7. பிழைகளைத் திருத்தப் பதியும் குறிப்பேட்டுப் பதிவுகள் _____ எனபப்டும்.

  (a)

  திருத்தப் பதிவுகள்

  (b)

  சரிக்கட்டுப் பதிவுகள்

  (c)

   விதிப்பிழைகள்

  (d)

  இவை எதுவுமில்லை

 8. பேரேட்டிலுள்ள அனைத்துக் கணக்குகளின் பற்று இருப்புகள் மற்றும் வரவு இருப்புகளைக் காட்டும் அறிக்கை _____ எனப்படும்.

  (a)

  நிதிநிலையியல்

  (b)

  கணக்கியல்

  (c)

  இருப்புநிலைக் குறிப்பு

  (d)

  இருப்பாய்வு

 9. வாராக்கடன் எனப் போக்கெழுதப்பட்ட கடனை திரு.மணியிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம், வரவு வைக்க வேண்டியது ______ 

  (a)

  மணி கணக்கு

  (b)

  சில்லறை வருமானக் கணக்கு

  (c)

  திரும்பப் பெற்ற வாராக் கடன் கணக்கு

  (d)

  ரொக்கக் கணக்கு

 10. உரிமையாளர் தன்னுடைய குடும்பப் பயனுக்காக எடுத்துக் கொண்ட சரக்கை, வரவு வைக்க வேண்டியது.

  (a)

  எடுப்புக் கணக்கில்

  (b)

  விற்பனைக் கணக்கில்

  (c)

  கொள்முதல் கணக்கில்

  (d)

  முதல் கணக்கில்

 11. 5 x 2 = 10
 12. இருப்பாய்வின் படிவம் தருக

 13. இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முறைகள் யாவை?

 14. இருப்பாய்வு வரைவிலக்கணம் தருக.

 15. இருப்பாய்வின் நன்மைகளைக் கூறுக.

 16. கீழ்க்கண்ட கணக்குகளின் இருப்புகள் இருப்பாய்வில் பற்றுப்பத்தியில் இடம் பெறுமா அல்லது வரவுப்பத்தியில் இடம் பெறுமா எனக் காட்டிடுக.

 17. 5 x 3 = 15
 18. கீழ்க்கண்ட இருப்பாய்வில் சில பிழைகள் உள்ளன. அவற்றைவற்றை சரிசெய்து மீண்டும் ஒரு இருப்பாய்வைத் தயாரிக்கவும்.

  31-03-2017 -ஆம் நாளைய இருப்பாய்வு
  கணக்கின் பெயர் பற்று ரூ வரவு ரூ
  கட்டடம் 60,000  
  இயந்திரம் 17,000  
  கொள்முதல் திருப்பம் 2,600  
  வாராக்கடன் 2,000  
  ரொக்கம் 400  
  பெற்றெற்றத் தள்ளுபடி 3,000  
  வங்கி மேல்வரைப்பற்று 10,000  
  கடனீந்தோர் 50,000  
  கொள்முதல் 1,00,000  
  முதல்   72,800
  பொருத்துகைகள்   5,600
  விற்பனை   1,04,000
  கடனாளிகள்   60,000
  வட்டி பெற்றெற்றது   2,600
  மொத்தம் 2,45,000 2,45,000
 19. இருப்பாய்வு தயாரிப்பதின் நோக்கங்கள் யாவை?

 20. இருப்பாய்வின் குறைபாடுகள் யாவை?

 21. இருப்பாய்வின் இயல்புகள் யாவை?

 22. அனா மத்துக் கணக்கு என்றால் என்ன? அது எப்பொழுதும் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது?

 23. 3 x 5 = 15
 24. பலராமன் என்பவரின் ஏடுகளிலிருந்து 31-12-2017 அன்று எடுக்கப்பட்ட இருப்புகளிலிருந்து இருப்பாய்வு தயாரிக்க.

    ரூ   ரூ
  முதல் 2,20,000 பழுதுபார்ப்புச் செலவு 2,400
  எடுப்புகள் 24,000 அலுவலக மின் கட்டணம் 2,600
  அறைகலன் 63,500 அச்சு எழுதுபொருள் செலவு 2,700
  தொடக்கச் சரக்கிருப்பு 62,050 வங்கிக் கடன் 7,500
  பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 9,500 கணிப்பொறி 25,000
  செலுத்தற்குரிய மாற்றுசீட்டு 8,750 கடனாளிகள் 46,500
  கொள்முதல் 88,100 கை ரொக்கம்  15,000
  விற்பனை 1,35,450 வங்கி ரொக்கம் 27,250
  தள்ளுபடி அளித்தது 7,100 பொதுச் செலவுகள் 7,100
  தள்ளுபடிப் பெற்றது 3,500 கடனீந்தோர் 7,600
 25. கார்த்திக் என்பவரது ஏடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கீழ்க்காணும் இருப்புகளிலிருந்து கொண்டு 31.3.2017 ஆம் நாளுக்குரிய இருப்பாய்வு தயாரிக்கவும்.

    ரூ   ரூ
  வாடகை
  மற்றும் வரிகள்
  5,000 வாடகை 6,000
  அளித்த தள்ளுபடி 350 பொதுச் செலவுகள் 3,100
  முதல் 10,000 சட்டச் செலவுகள் 2,000
  காப்பீட்டு முனைமம் 4,000 கொள்முதல் 40,000
  எடுப்புகள் 5,000 விற்பனை 55,350
 26. அசோக் என்ற வியாபாரியின் ஏடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இரும்புகளிலிருந்து 31.12.2017 ஆம் நாளைய இருப்பாய்வினைத் தயாரிக்கவும்.

    ரூ.   ரூ.
  கட்டடம் 20,000 போக்குவரத்து செலவுகள் 3,500
  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 3,000 சம்பளம் 5,600
  கடனாளிகள் 20,000 முதல் 40,000
  வங்கி ரொக்கம் 16,800 அறைகலன் 10,000
  வாடகைப் பெற்றது 5,000 மோட்டார் வாகனம் 5,000
  நன்கொடை அளித்தது 2,500 புனையுரிமை  2,000
  பெற்ற கடன் 42,000 நற்பெயர் 3,000
  காப்பீடு செலுத்தியது 1,600    

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணக்குப்பதிவியல் Unit 5 இருப்பாய்வு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Accountancy Unit 5 Trial Balance Model Question Paper )

Write your Comment