பண்பாட்டு ஒருமைப்பாடு : இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. அத்வைதம்  என்னும் தத்துவத்தை இந்து மதத்திற்கு வழங்கியவர் _____ 

  (a)

  ஆதிசங்கரர் 

  (b)

  இராமானுஜர் 

  (c)

  இராமானந்தர் 

  (d)

  சைதன்யர் 

 2. இராமானந்தரின் சீடர்______ 

  (a)

  சைதன்யர் 

  (b)

  ரவிதாஸ் 

  (c)

  குருநானக் 

  (d)

  கபீர் 

 3. அக்பரின் அரசவையில் " ஆக்ராவின் பார்வைத் திறனற்ற பாடகர்" என்ற அறியப்பட்டவர் _________ 

  (a)

  சூர்தாஸ் 

  (b)

  துக்காராம் 

  (c)

  இராமானந்தர் 

  (d)

  மீராபாய் 

 4. மராத்திய மன்னர் சிவாஜியின் சமகாலத்தவர் _______ ஆவார்.

  (a)

  இராமானந்தர் 

  (b)

  மீராபாய் 

  (c)

  சூர்தாஸ் 

  (d)

  துக்காராம் 

 5. கூற்று (கூ) : மத சீர்திருத்தவாதிகள் ஒரு கடவுள் கொள்கையை போதித்தனர்.
  காரணம் (கா): அவர்கள் சிலை வழிபாட்டை விமர்சித்தனர்.

  (a)

  கூற்று சரி, காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் அல்ல.

  (b)

  கூற்று தவறு, காரணம் தவறு 

  (c)

  கூற்று சரி, காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் அல்ல 

  (d)

  கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

 6. 3 x 2 = 6
 7. பக்தி இயக்கத்திற்கு இராமானுஜர் ஆற்றிய சேவைகள் யாவை?

 8. இராமானந்தரின் போதனைகள் யாவை ?

 9. இந்துத் துறவிகள் இஸ்லாமின் மீது கொண்டிருந்த இரண்டு வெவ்வேறு அணுகுமுறைகள் யாவை ?

 10. 3 x 3 = 9
 11. மத மறுமலர்ச்சியின் உறைவிடமாகத் தென்னிந்தியா விளங்கியதை விளக்குக

 12. கபீரின் போதனைகளை விவரி.

 13. பக்தி இயக்கத்தின் விளைவுகளைச் சுட்டிக்காட்டுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. பக்தி இயக்கத்தின் சிறப்பியல்புகளை வரிசைப்படுத்துக

 16. கபீரின் வாழ்க்கை வரலாறு பற்றிய குறிப்புகள் தயார் செய்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - பண்பாட்டு ஒருமைப்பாடு : இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் Book Back Questions ( 11th History - Cultural Syncretism: Bhakti Movement In India Book Back Questions )

Write your Comment