" /> -->

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. 1773 ஆம் ஆண்டு ஒழுங்கு முறைச் சட்டத்தை விவரி.

 2. மாகாணம் மற்றும் மாநிலம் – வேறுபடுத்துக.

 3. டாக்காவின் மஸ்லின் துணி பற்றி ஓர் சிறுகுறிப்பு வரைக.

 4. “செல்வவளங்க ள் நாட்டை விட்டு வெளியேறியது இந்தியாவை ஏழ்மையாக்கியது”

 5. ரயத்வாரி முறை குறிப்பு வரைக.    

 6. மகல்வாரி முறை பற்றி குறிப்பு வரைக.  

 7. 1835 பட்டயச் சட்டம்  குறிப்பு வரைக.  

 8. தானா தரோக குறிப்பு  வரைக.  

 9. வில்லியம் ஸ்லீமேன்  பற்றி குறிப்பு வரை.   

 10. பம்பாய் - தானே முதல் இருப்புப்பாதை  குறிப்பு வரைக.    

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Effects Of British Rule Two Marks Question Paper )

Write your Comment