தென்னிந்தியாவில் சமுதாய உருவாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 16
  8 x 2 = 16
 1. பண்டமாற்று முறையை விளக்கு

 2. மதுரைக்காஞ்சியிலிருந்து நீ அறிவது என்ன?

 3. யுவான் -சுவாங் காஞ்சிபுரத்தில் கண்டது என்ன?

 4. ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதனை பற்றி நீ அறிந்தது என்ன?

 5. தென்னிந்திய வரலாற்றை அறிய உதவும் நாணயச் சான்றுகள் யாவை?

 6. கல்வெட்டுக்களைப் பற்றி எழுதுக.

 7. தென் இந்திய வரலாற்றை அறிய உதவும் வெளிநாட்டவரது குறிப்புகள் யாவை? வெளிநாட்டவரது குறிப்புகள்: 

 8. பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனைப் பற்றிக் கூறுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு தென்னிந்தியாவில் சமுதாய உருவாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th History - Evolution Of Society In South India Two Marks Questions )

Write your Comment