ஹர்ஷர் மற்றும் பிரதேச முடியரசுகளின் எழுச்சி இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. ஹர்ஷப் பேரரசு குறித்து அறிய உதவும் கல்வெட்டுச் சான்றுகள் யாவை ?

 2. ஹர்ஷர் எவ்வாறு கன்னோசியின் மன்னரானார்?

 3. முதலாம் மகிபாலரின் சிறப்புகள் குறித்து கலந்துரையாடுக.

 4. தக்கோலப் போரின் முக்கியத்துவம் குறித்துக் கூறுக.

 5. பால வம்ச ஆட்சியின்  போது நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

 6. சாளுக்கிய அரசர் இரண்டாம் புலிகேசியைப் பற்றி கூறுக.

 7. ஹர்ஷரது பேரரசின் எல்லைகள் யாவை?

 8. அரசுக்கு சொந்தமான நிலம் எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருந்தது?

 9. யுவான் - சுவாங் கன்னோசியை பற்றி கூறுவது யாது?

 10. ஹிரண்ய கர்ப்பம் என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - ஹர்ஷர் மற்றும் பிரதேச முடியரசுகளின் எழுச்சி இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Harsha And Rise Of Regional Kingdoms Two Marks Questions )

Write your Comment