பிற்காலச் சோழரும் பாண்டியரும் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. சோழர்  காலத்து இலக்கிய வடிவ வரலாற்று நூல்கள் எவை?

 2. சோழ மண்டலம் ‘மும்முடிச்சோழ மண்டலம்’ என அழைக்கப்பட்டது ஏன்?

 3. சோழர்  காலத்து கால்வாய்களில் அரசர்கள், அரசிகள், கடவுளரின் பெயர் சூட்டப்பட்ட கால்வாய்கள் யாவை?

 4. தமிழ்ச் சங்கம் குறித்து எழுதுக

 5. பாண்டிய அரசின் மீதான மாலிக் காபூரின் படையெடுப்பின் விளைவுகள் யாவை?

 6. சோழர்கால உள்ளாட்சி அமைப்பு பற்றி சுருக்கமாக கூறுக.

 7. சோழர்களின் கடல் வாணிபத்தைப் பற்றி கூறுக.

 8. பாண்டிய அரசின் எல்லைப் பரவலைப் பற்றி கூறுக.

 9. சோழப் பரம்பரையின் தோற்றம் பற்றி கூறுக.

 10. குறிப்பு வரைக: கங்கை கொண்ட சோழபுரம்

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - பிற்காலச் சோழரும் பாண்டியரும் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Later Cholas And Pandyas Two Marks Questions )

Write your Comment