மௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. அலெக்ஸாண்டரின் திறன்மிக்க தளபதிகளுள் ஒருவர்----------

  (a)

  செலியுகஸ் நிகேடர்

  (b)

  அன்டிகோனஸ்

  (c)

  அண்டியோகஸ்

  (d)

  டெமெட்ரியஸ்

 2. குஷாண நாணயங்கள் …………………. நாணயங்கள்களைவிட உயர்ந்த தரத்தில் இருந்தன

  (a)

  ரோமானிய

  (b)

  கிரேக்க

  (c)

  குப்த

  (d)

  சாதவாகன

 3. சக சத்ரப்களில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர்----------

  (a)

  மொக

  (b)

  ருத்ரதாமன்

  (c)

  அஸிஸ்

  (d)

  யசோவர்மன்

 4. புகழ்பெற்ற ஜீனாகத் பாறைக் கல்வெட்டில் போற்றப்பட்டுள்ள சாக சத்ரப் ______ 

  (a)

  ருத்ராமன்

  (b)

  ருத்ரமறன்

  (c)

  ருத்ரதாசன்

  (d)

  ருத்ரதாமன்

 5. கனிஷ்கர் கூடிய பௌத்த மாகசங்கம் ________ 

  (a)

  முதல் பௌத்த சங்கம்

  (b)

  2ஆம் பௌத்த சங்கம்

  (c)

  3ஆம் பௌத்த சங்கம்

  (d)

  4ஆம் பௌத்த சங்கம்

 6. நாசிக் கல்வெட்டு இவருடைய சாதனைகளை குறிப்பிடுகிறது._______

  (a)

  புஷ்யமித்ர சுங்கம்

  (b)

  கௌதமிபுத்ரசதகர்னி

  (c)

  கனிஷ்கர்

  (d)

  மீனாந்தர்

 7. புத்த சரிதம் என்ற நூல் ஆசிரியர் ________ 

  (a)

  வசுமித்ரர்

  (b)

  அஸ்வகோசர்

  (c)

  யுவான் சுவாங்

  (d)

  ஹர்சர்

 8. வாதஸ்யானர் எழுதிய நூல்

  (a)

  மனுஸ்மிருதி

  (b)

  இனடிகா

  (c)

  காமசூத்திரம்

  (d)

  அர்த்தசாஸ்திரம்

 9. சோழமண்டலக்  கடற்கரையில் இருந்த மிக முக்கியமான துறைமுகம்

  (a)

  முசிறி

  (b)

  தொண்டி

  (c)

  கொற்கை

  (d)

  புகார்

 10. சரியான இணையை எடுத்து எழுதுக.

  (a)

  சாகாயா - கனிஷ்கர்

  (b)

  புருஷபுரம் - புஷ்யமித்ர சங்கர்

  (c)

  பாடலிபுத்திரம் - மீனாந்தம்

  (d)

  தட்சசீலம் - முதலாம் ஆசஸ்

 11. 6 x 2 = 12
 12. இந்தியாவை மத்தியத் தரைக்கடல் உலகத்தோடும் மத்திய ஆசியவோடும் சீனாவோடும் இணைப்பதற்கு இட்டுச்சென்றது எது?

 13. சந்திரகுப்தருக்கும் செலியுகஸ் நிகேடருக்கும் இடையே நிகழ்ந்த போரின் விளைவு என்ன?

 14. “யவன” என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் என்ன?

 15. காந்தார கலையை பற்றி கூறுக.

 16. குறிப்பு வரை: செலியுகஸ் நிகேடர்

 17. ரோமானிய பேரரசு குடியரசு பற்றி கூறுக.

 18. 6 x 3 = 18
 19. டெமெட்ரியஸுடைய நாணயங்களின் சிறப்பைச் சுட்டிக்காட்டுக.

 20. மினாண்டர் குறித்து நீங்கள் அறிந்தவை யாது?

 21. ”முற்பட்ட கால ரோமாமானிய நாணயங்கள் கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், கரூர் மாவட்டங்களில் அதிகம் கிடைக்கின்றன.” ஏன்?

 22. காந்தாரக் கலையை பற்றி கூறுக?

 23. சாகர்களை பற்றி எழுதுக.

 24. கனிஷ்கர் கால இலக்கியங்கள் யாவை?

 25. 2 x 5 = 10
 26. மேற்கு இந்தியாவில் இந்தோ-கிரேக்க அரசர்களின் எழுச்சி, வணிக, பண்பாட்டுத் தொடர்புகளை வலுப்படுத்தியது. விவரிக்கவும்

 27. பொ.ஆ. 1ஆம் நூற்றாண்டு தமிழ் அரசாட்சிகள் குறித்த விவரங்கள் தருக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு மௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th History Polity And Society In Post - Mauryan Period Model Question Paper )

Write your Comment