மௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. இந்தியாவை மத்தியத் தரைக்கடல் உலகத்தோடும் மத்திய ஆசியவோடும் சீனாவோடும் இணைப்பதற்கு இட்டுச்சென்றது எது?

 2. சந்திரகுப்தருக்கும் செலியுகஸ் நிகேடருக்கும் இடையே நிகழ்ந்த போரின் விளைவு என்ன?

 3. “யவன” என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் என்ன?

 4. “சத்ரப்கள்” பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

 5. பின்வருவன குறித்து ஒரு பட்டியலைத் தயாரிக்கவும்.
  அ) இந்தியாவிலிருந்து ரோமுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருள்கள்
  ஆ) ரோமிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள்கள்கள்

 6. பெருகிவரும் வணிகத்திற்கும் வியாபாரத்துக்குமான வணிகர்களின் பங்களிப்பைப் விவரிக்கவும்.

 7. காந்தார கலையை பற்றி கூறுக.

 8. குறிப்பு வரை: செலியுகஸ் நிகேடர்

 9. ரோமானிய பேரரசு குடியரசு பற்றி கூறுக.

 10. கனிஷ்கரைப் பற்றிய குறிப்பு தருக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - மௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - Polity And Society In Post Mauryan Period Two Marks Questions )

Write your Comment