பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப்பிரிவுகள் உருவாக்கமும் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:20:00 Hrs
Total Marks : 20
  20 x 1 = 20
 1. புத்தர் தனது முதல் போதனையை _______________ இல் நிகழ்த்தினார்.

  (a)

  சாஞ்சி

  (b)

  வாரணாசி

  (c)

  சாரநாத்

  (d)

  லும்பினி

 2. அஜாத சத்ருவுக்கும் புத்தருக்குமிடையேயான சந்திப்பைக் குறிப்பிடும் பெளத்த நூல் _____________ 

  (a)

  சீவகசிந்தாமணி

  (b)

  அச்சரங்கசூத்திரம்

  (c)

  கல்பசூத்திரம் 

  (d)

  சமண்ணப சுத்தம் 

 3. பகவதிசூத்திரம் ஒரு _______________ நூலாகும்.

  (a)

  பெளத்தம்

  (b)

  சமணம்

  (c)

  ஆசீவகம் 

  (d)

  வேதம்

 4. ____________  வேளாண்மை முறையை மேம்படுத்தியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது.

  (a)

  இரும்பு

  (b)

  வெண்கலம்

  (c)

  செம்பு

  (d)

  பித்தளை 

 5. வட இந்தியாவில் 16 மகாஜனபதங்களில் வலிமை படை த்ததாக வளர்ந்த அரசு ____________ ஆகும் 

  (a)

  கோசலம்

  (b)

  அவந்தி 

  (c)

  மகதம்

  (d)

  குரு

 6. _______ தொழில் நுட்பத்தின் பயன்பாடு நகரமயமாக்க ஏற்படுத்தியது.

  (a)

  செம்பு

  (b)

  தங்கம்

  (c)

  இரும்பு

  (d)

  இதில் எதுவும் இல்லை

 7. திரிபீடகங்கள் எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டது?

  (a)

  பால

  (b)

  பிரகிருதம்

  (c)

  சமஸ்கிருதம்

  (d)

  இந்தி

 8. ______ என்ற சொல்லுக்கு 'இனக்குழு தன் காலை பதித்த இடம்' என்று பொருள்.

  (a)

  மகாஸ்ரீனபதம்

  (b)

  ஜனபதம்

  (c)

  கிசாசம்சிக்கா

  (d)

  குரு பாஞ்சாலம்

 9. தொடக்ககால நூல்களில் _____ மகாஜனபதங்கள் காணப்படுகின்றன.

  (a)

  10

  (b)

  13

  (c)

  16

  (d)

  17

 10. வேளாண் நிலத்தின் மீதான வரி _______ எனப்பட்டது.

  (a)

  சுரா

  (b)

  சுல்கா

  (c)

  பலி

  (d)

  பாகா

 11. செல்வமிக்க நிலா உரிமையாளர்கள் _____ என்றழைக்கப்பட்டனர்.

  (a)

  தாசர்

  (b)

  கிரகபதி

  (c)

  கர்மகாரர்

  (d)

  கிரிஷாகா

 12. பெளத்த ஆவணங்களின்படி 'ஆசீவகம்' என்ற பிரிவை தோற்றுவித்தவர் _____ 

  (a)

  கிஸாசம்ஹிக்கா

  (b)

  மக்காலி கோசம்

  (c)

  கச்சாயனர்

  (d)

  நந்த வாச்சா

 13. கெளதமபுத்தரை சந்தித்த பேரரசர்

  (a)

  அசோகர்

  (b)

  அஜாதா சத்ரு

  (c)

  சந்திரகுப்தர்

  (d)

  பிந்துசாரர்

 14. இந்த உலகம் ஏழு பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டதாக நம்பியவர் ________ 

  (a)

  அஜிதன்

  (b)

  சார்வாஹர்

  (c)

  சோழர்கள்

  (d)

  பல்லவர்கள்

 15. ஆசிவகர்கள் மீது வரி விதித்தவர்கள்.

  (a)

  சேரர்கள்

  (b)

  பாண்டியர்கள்

  (c)

  சோழர்கள்

  (d)

  பல்லவர்கள்

 16. மகாவீரர் சமண மதத்தின் ________ வது தீர்த்தங்கரர்.

  (a)

  21

  (b)

  22

  (c)

  23

  (d)

  24

 17. முதல் பெளத்த சங்கம் நடைபெற்ற இடம் _______ 

  (a)

  காஷ்மீர்

  (b)

  வைசாலி

  (c)

  பாடலிபுத்திரம்

  (d)

  ராஜகிருஹம்

 18. நான்காவது பெளத்த சங்கம் நடைபெற்ற இடம் _______ 

  (a)

  காஷ்மீர்

  (b)

  வைசாலி

  (c)

  பாடலிபுத்திரம்

  (d)

  ராஜகிருஹம்

 19. நாளந்தா பல்கலைக் கழகத்திற்குத் தலைமை தாங்கிய காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் ______ 

  (a)

  தம்மபாலா

  (b)

  சாமிபுத்தம்

  (c)

  ராமாணநதர்

  (d)

  புத்தர்

 20. பொ.ஆ. 470ல் வஜ்ரநந்தி என்பவரால் தமிழ்நாட்டில் திராவிட சமண சங்கம் நிறுவப்பட்ட இடம் _____

  (a)

  திருச்சி

  (b)

  திருநெல்வேலி

  (c)

  மதுரை

  (d)

  திருவண்ணாமலை

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மதப்பிரிவுகள் உருவாக்கமும் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th History Rise of Territorial Kingdoms and New Religious Sects One Marks Model Question Paper )

Write your Comment