ஐரோப்பியரின் வருகை Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. இந்தியாவில் போர்த்துகீசியரின் அரசியல் தலைமையிடம் _______________ ஆகும்.

  (a)

  கோவா

  (b)

  டையூ

  (c)

  டாமன்

  (d)

  சூரத்

 2. மேற்கு ஆசியாவிற்கும், ஐரோப்பாவிற்கும் நுழை வாயிலாக இருந்த துறைமுகம் ___________ ஆகும். 

  (a)

  டையூ

  (b)

  கல்கத்தா

  (c)

  பம்பாய்

  (d)

  சூரத்

 3. _________________ போர்த்துகீசியரின் கருப்பர் நகரமாகும். 

  (a)

  மயிலாப்பூர் 

  (b)

  சாந்தோம்

  (c)

  பரங்கிமலை

  (d)

  பழவேற்காடு

 4. அம்பாய்னா படுகொலைக்குக் காரணமானவர்கள் ________________ 

  (a)

  ஆங்கிலேய கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி

  (b)

  டச்சு கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி

  (c)

  போர்த்துகீசு கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி

  (d)

  பிரஞ்சு கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி

 5. டச்சு கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் சோழ மண்டலப் பகுதியில் தலைமையிடம் _________________ ஆகும்.

  (a)

  காரைக்கால்

  (b)

  புலிகாட்

  (c)

  மசூலிப்பட்டினம்

  (d)

  மதராஸ்

 6. 5 x 2 = 10
 7. “கார்டஸ் (Cartaz) முறை ” என்றால் என்ன ?

 8. இந்தியாவில் டச்சுக்காரரின் காலனியாதிக்கக் கோட்டைகளையும் குடியே குடியேற்றங்களின் பெயர்களையும் குறிப்பிடுக

 9. “வணிக நிறுவனம்” (factory) என்றால் என்ன ? 16 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்ட ஐரோப்பிய வணிக நிறுவனங்கள் யாவை?

 10. முதலாம் கர்நாடக ப் போருக்கான காரணங்கள் யாவை ?

 11. 1765இல் கையெழுத்தான உடன்படிக்கையின் பெயர் என்ன? அதன் கூறுகள் யாவை?

 12. 5 x 3 = 15
 13. 1565ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு தென்னிந்தியாவில் நிலவிய அரசியல் சூழ்நிலைகளைக் கூறு?

 14. பழவேற்காடு

 15. தரங்கம்பாடி

 16. ஆம்பூர் போர்

 17. “ஆனந்தரங்கர் நாட்குறிப்பு”

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - ஐரோப்பியரின் வருகை Book Back Questions ( 11th History - The Coming Of The Europeans Book Back Questions )

Write your Comment