குப்தர் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 18
  9 x 2 = 18
 1. ஸ்கந்தகுப்தர் வரையிலான குப்த அரசர்களின் பட்டியலைக் காலவரிசைப்படி எழுதுக

 2. ஹுணர் குறித்து என்ன அறிவீர்?

 3. மதுரா குறித்து பாஹியான் குறிப்பிடுவதைச் சுருக்கமாக எழுதுக.

 4. பெளத்த அறிஞர்களையும் அவர்களது படைப்புகளையும் பட்டியலிடுக

 5. அலகாபாத் பாறைக் கல்வெட்டுக் குறித்து கூறுக.

 6. குப்தர்கள் விவசாயிகளின் நிலையை விளக்குக.

 7. குப்தர்கால இளகிய இலக்கணம் யாவை?

 8. குப்தர்கால மருத்துவ அறிவியலை பற்றி கூறுக?

 9. ஹூணர்களின் படையெடுப்பை பற்றி கூறுக?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - குப்தர் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th History - The Guptas Two Marks Questions Paper )

Write your Comment